logoRESTY­LANE ® POPRAWIA TWOJĄ NAT­U­RALNĄ URODĘ, KTÓRĄ BĘDZIESZ SIĘ CIESZYĆ PRZEZ DŁUGI CZAS.

Resty­lane ® to linia ekskluzy­wnych, nat­u­ral­nych wypeł­ni­aczy umożli­wia­jąca kom­plek­sową korektę skóry twarzy.

Zabiegi Resty­lane ® pole­cane są w celu:

  • wypeł­ni­a­nia zmarszczek
  • wypeł­ni­a­nia fałdów bieg­ną­cych od nosa do warg
  • kory­gowa­niu ksz­tałtu i wielkości ust oraz pod­noszenia ich opada­ją­cych kącików

restylane1Resty­lane® przy­wraca skórze obję­tość, sprawia, iż rysy twarzy stają się delikatne i odmładza Twój wygląd.

Resty­lane® jest obecny na rynku od 1996 r i jako jedyny wypeł­ni­acz został w pełni prze­badany klinicznie.

Bez­pieczeństwo stosowa­nia Resty­lane® zostało potwierd­zone 10 000 000 zabiegów na całym świecie.

Resty­lane® to odnowa two­jej skóry oraz szansa na piękny i nat­u­ralny wygląd !!!

Preparaty Resty­lane ® zaw­ier­ają sta­bi­li­zowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego — NASHA (non-​animal sta­bi­lized hyaluronic acid). Preparaty te ule­gają roz­pad­owi, czyli biodegradacji izowolemicznej, która powoduje, że „obję­tość wypełnienia” pozostaje prak­ty­cznie taka sama pomimo stop­niowego zmniejsza­nia się ilości mate­ri­ału w tkankach, jest to spowodowane dużą zdol­noś­cią preparatu do wiąza­nia cząsteczek wody.

restylaneDużą zaletą preparatów Resty­lane ® i jego pochod­nych jest ich samoistne wchła­ni­anie, które nie pozostawia po sobie żad­nych śladów w postaci zgru­bień, blizn itp. Powikła­nia tego typu mogą wys­tępować po zab­ie­gach z uży­ciem preparatów częś­ciowo niew­chła­nial­nych. Pozosta­jące w skórze ele­menty niew­chła­nialne mogą bowiem uczu­lać, ule­gać prze­sunię­ciu a ich usunię­cie jest bardzo trudne.

Zabiegi nie są bolesne, ale często wykonuje się znieczu­le­nie: albo poprzez opa­trunek okluzyjny z kre­mem EMLA, albo za pomocą zas­trzyków z lig­nokainą (podobne do tych, jakie się wykonuje w gabinecie stomatologicznym).

Zabiegi z zas­tosowaniem Resty­lane ® i jego pochod­nych mogą być wykony­wane u osób obu płci w każdym wieku. Warto tutaj jed­nak zaz­naczyć, że najlep­szym przedzi­ałem wiekowym jest 2555 lat. U osób starszych z powodu wielu różnych czyn­ników efekty zabiegu utrzy­mują się nieco krócej, ale rezul­taty są tak samo abso­lut­nie satysfakcjonujące.

Zabiegi z uży­ciem Resty­lane ® oraz jego pochod­nych są całkowicie bez­pieczne, mogą być wielokrot­nie pow­tarzane bez jakiejkol­wiek szkody dla pac­jenta. Dzięki zas­tosowa­niu kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego preparaty nie są aler­genne; przed zabiegiem nie wykonuje się wstęp­nych testów skórnych.
Preparaty nie wyma­gają żad­nego wcześniejszego przy­go­towa­nia, w każdym steryl­nie zamknię­tym opakowa­niu zna­j­duje się strzykawka z żelem i igłą.

Zabieg wykony­wany jest przez LEKARZA!

Przy wykony­wa­niu zabiegów z Resty­lane ® potrzebna jest wiedza z anatomii i budowy skóry, tech­nika zabiegów jest bardzo różnorodna, a znieczu­le­nie nasiękowe lub prze­wodowe może być wyko­nane tylko przez osobę posi­ada­jącą dyplom lekarza.

Efekty uzyskane po zab­ie­gach preparatami Restylane:

nos-przed nos-po
Fałd nosowy-​wargowy i zmarszczki „śmiechowe” przed i po zabiegu
policzki-po policzki-przed
Policzki przed zabiegiem i po zabiegu
wargi-przed wargi-po
Wargi przed zabiegiem i po zabiegu
usta-przed usta-po
Wargi przed zabiegiem i po zabiegu

Ciekawe pyta­nia związane z zabiegiem i dzi­ałaniem produktu

1. Jak wygląda zabieg?

Pod­czas zabiegu przezroczysty żel Resty­lane® jest wstrzyki­wany pod skórę powoli przez cie­ni­utką igłę. Żel powoduje, że zmarszczki są wygład­zone i pod­nie­sione. Można także uwydat­nić usta oraz poprawić ich kon­tury. Resty­lane® powoduje zwięk­sze­nie wielkości miejsc wstrzykiwania.

2. Jak długo trwa zabieg?

Zabieg jest bardzo prosty i szy­bki. Czas trwa­nia zabiegu zależy od tego jaki efekt jest oczeki­wany przez pac­jenta. Zazwyczaj trwa ok. 3060 minut.

3. Do czego używa się preparatów Restylane®?

Przede wszys­tkim sto­suje się go do wygładza­nia zmarszczek i bruzd, uwydat­ni­a­nia ust i popraw­ia­nia kon­turów warg. Również inne części twarzy mogą być mod­e­lowane tymi preparatami. Bardzo głębokie bruzdy mogą być trudne do zni­welowa­nia — więc najpierw skon­sul­tuj się ze swoim lekarzem.

4. Czy to boli?

Więk­szość ludzi odczuwa ból ukłu­cia pod­czas iniekcji. Na prośbę pac­jenta lekarz może zaap­likować znieczu­le­nie miejs­cowe przed wyko­naniem zabiegu. Często przy zabiegu uwydat­ni­a­ją­cym usta jest stosowane właśnie takie znieczulenie.

5. Jak długo utrzy­mują się efekty dzi­ała­nia Restylane®?

Dłu­gość dzi­ała­nia pro­duk­tów Resty­lane® zależy od wielu czyn­ników np.: od struk­tury skóry, stylu życia, wieku i stop­nia oczeki­wań pac­jenta co do efektu oraz od tech­niki osoby wykonu­jącej zabieg. Kon­tyn­uowanie leczenia poprawia efekty. Więk­szość pac­jen­tów decy­duje się na nowy zabieg w ciągu roku od wygładza­nia zmarszczek i w ciągu 6 miesięcy od zabiegu pow­ięk­sza­jącego usta.

6. Dlaczego cza­sem bezpośred­nio po zabiegu na ustach pojawia się zgru­bi­e­nie i jak długo zazwyczaj się utrzymuje?

Powód nie jest jak dotąd znany, ale nie ma powodu by twierdzić, że jest to reakcja immuno­log­iczna. Zazwyczaj zgru­bi­enia znikają w ciągu tygod­nia od zabiegu.

7. Czy pro­dukty Resty­lane® mogą być łąc­zone z innymi rodza­jami implantów?

Żaden z pro­duk­tów Resty­lane® nie powinien być stosowany jed­nocześnie z innymi wstrzyki­wanymi implan­tami. Nie powinny być również wstrzyki­wane w miejsca, gdzie zna­j­dują się trwałe implanty.

Pyta­nia związane z bez­pieczeńst­wem produktu

1. Czy są jakieś efekty uboczne i niepożą­dane reakcje związane z preparatem?

Tak. Po zabiegu mogą wys­tępować reakcje związane z zas­trzykiem. Mogą to być: zacz­er­wie­nienia, obrzęk, ból, swędze­nie, zasinienia oraz zwięk­szona wrażli­wość w okol­icy implantu. Opisane tu reakcje prze­b­ie­gają łagodne i znikają w kilka dni po zabiegu. Reakcje mogą wys­tępować u nad­wrażli­wych pac­jen­tów, co według raportów zdarza się raz na 2000 przy­pad­ków. Rzadko zdarzają się takie dolegli­wości jak: guzy, ropi­e­nie, miejs­cowa martwica i pokrzy­wka. Aby uzyskać więcej infor­ma­cji na ten temat należy skon­tak­tować się z lekarzem.

2. Czy preparaty Restylane®mogą być uży­wane przez pac­jen­tki ciężarne i karmiące piersią?

Dzi­ałanie pro­duk­tów Resty­lane® pod­czas ciąży oraz lak­tacji nie zostało zbadane, dlat­ego tą grupę pac­jen­tów wyk­lucza się przy wykony­wa­niu zabiegu.

3. Czy są jakieś inter­akcje z antybiotykami?

Dzi­ałanie preparatów Resty­lane® w połącze­niu z innymi lekami również nie było testowane. Teo­re­ty­cznie nie ma pod­staw do inter­akcji pod­czas uży­wa­nia preparatu jed­nocześnie z antybiotykami.

4. Czy pac­jenci z aler­giami są bardziej wrażliwi na preparaty Restylane®?

Jak dotąd nie zauważono związku pomiędzy pac­jen­tami z alergią a pac­jen­tami, którzy zgłaszali jakieś reakcje po zas­tosowa­niu preparatów Restylane®.

5. Jeśli Pac­jent ma prob­lemy z pow­tarza­ją­cymi się opryszczkami, to czy po zas­tosowa­niu Resty­lane® mogą pojawić się następne ?

Jest ryzyko, że pod­czas zas­trzyku wprowadze­nie igły pod skórę może przy­czynić się do pow­stawa­nia kole­jnych opryszczek.

6. Czy powinno się zapewnić oso­bie cier­piącej na opryszczki spec­jalne leczenie?

Powinno się pode­j­mować decyzję o pro­fi­lak­ty­cznym lecze­niu w uzgod­nie­niu z pacjentem.

7. Czy pac­jenci chorzy na choroby immuno­log­iczne mogą pod­dać się zabiegowi wstrzyknię­cia preparatów Restylane®?

Bada­nia klin­iczne aplikowa­nia preparatu osobom z chorobą immuno­log­iczną nie są zbyt liczne, ale nie ma oznak zwięk­szonego ryzyka. Teo­re­ty­cznie nie ma powodu zakładać, że ryzyko jest więk­sze kiedy dojdzie do zabiegu.

8. Czy pro­dukty Resty­lane® mogą być uży­wane przez pac­jen­tów, którzy prze­chodzili chemiczny peel­ing lub lecze­nie laserem?

Tak, cho­ciaż tym pac­jen­tom pro­ponu­jemy zaczekać, aż miejsca po zab­ie­gach zostaną zupełnie zago­jone, a skóra się usta­bi­lizuje (zazwyczaj trwa to do 6 tygodni).

Pyta­nia doty­czące skuteczności

1. Jak długo utrzy­mują się widoczne efekty dzi­ała­nia wygładza­nia zmarszczek po zas­tosowa­niu Restylane®?

Gen­er­al­nie kon­tyn­uowanie jest wyma­gane po 612 miesią­cach. Bada­nia klin­iczne wskazują, że efekty dzi­ała­nia Resty­lane® są widoczne ponad rok od wyko­na­nia zabiegu wygładza­nia zmarszczek. Jed­nakże trwałość zabiegu zależy wielu czyn­ników np.: budowa skóry, styl życia, wiek, stop­nia wyma­gań pac­jenta i tech­niki zas­trzyku. Doświad­cze­nie naszej firmy pokazuje, że kon­tyn­uowanie wypełnienia wydłuża czas trwa­nia efektu. Znane są nam przy­padki, kiedy jed­no­ra­zowy efekt wypełnienia utrzymy­wał się do dwóch lat.

2. Jak długo utrzy­mują się efekty dzi­ała­nia preparatów Resty­lane® przez­nac­zonych do korekcji ust?

Bada­nia klin­iczne pokazują, że efekty są widoczne ponad 6 miesięcy. Doświad­czenia klin­iczne wskazują, że kon­tyn­uowanie leczenia poza­wala dłużej utrzy­mać efekt.

Zobacz film o Restylane: