peeling-peptydowyPeel­ing pep­ty­dowy to innowa­cyjna for­muła peelingu chemicznego, łącząca dzi­ałanie kwasów owocowych z neu­ropep­ty­dami. Peel­ing zaw­iera najbardziej efek­ty­wne sub­stancje prze­ci­w­starzeniowe dostępne na rynku kos­me­ty­cznym: pochodną toksyny bot­u­li­nowej – Argire­line ® ( 10 %) oraz skład­nik o sile dzi­ała­nia czys­tego retinolu Matrixyl ™ (6%). Argire­line ® dzi­ała na tym samym poziomie co toksyna bot­u­li­nowa. Zapo­b­iega pow­stawa­niu zmarszczek mim­ic­znych (kurzych łapek, lwich zmarszczek oraz zmarszczek palacza) indukowanych przez ciągły ruch mięśni twarzy.

Argire­line ® hamuje tworze­nie połączeń pro­tein w komórkach mięśniowych, które są efek­tem nad­miernego wyrzutu kat­e­cholamin. Argire­line ® obniża sta­bil­ność kom­pleksu SNARE, zwięk­sza­jąc rozluźnie­nie mięśni i dając efekt naty­ch­mi­as­towego wygładzenia zmarszczek. Dodatkowo Matrixyl ™ powoduje silną odbu­dowę skóry na poziomie macierzy oraz sty­mu­luje fibrob­lasty do pro­dukcji nowych włókien kolagenowych.

Przez­nacze­nie:

 • Zmarszczki mim­ic­zne (również w okoli­cach oczu)
 • Zmarszczki graw­ita­cyjne
 • Zmarszczki utr­walone
 • Nierówności w powierzchni skóry
 • Utrata jędrności
 • Skóra sucha, zwiotczała, z oznakami starzenia
 • Prze­bar­wienia skóry

Korzyści z kuracji:

 • Wygładze­nie i spłyce­nie zmarszczek mim­ic­znych wokół oczu, bruzd nosowo-​wargowych, tzw. lwiej zmarszczki oraz zmarszczek poprzecznych na czole
 • Wzrost napię­cia i gęs­tości skóry poprzez sty­mu­lację syn­tezy kola­genu, elastyny oraz GAG.
 • Poprawa owalu twarzy – efekt liftingu
 • Inten­sy­wna regen­er­acja i naw­ilże­nie skóry
 • Poprawa kolorytu i tek­stury skóry
 • Roz­jaśnie­nie przebarwień
 • Poprawa poziomu naw­ilże­nia skóry
 • Pomoc w zmniejsze­niu ilości zaskórników

Częs­totli­wość wykony­wa­nia zabiegu: 6 zabiegów co około 710 dni.