ofertaW Insty­tu­cie IMAGE zaj­mu­jemy się tech­nikami laserowymi, medy­cyną este­ty­czną, kos­me­tologią, kos­me­tyką upięk­sza­jącą oraz zab­ie­gami SPA. Pracu­jemy na najnowocześniejszej aparaturze: laser­ach, IPL-​ach medy­cznych, urządzeni­ach do mikro­der­mabrazji, radiofrek­wencji mono – i bi – polarnej, mezoter­apii, ende­mologii i wielu innych. Nieustan­nie posz­erzamy swoją ofertę. Naszym pri­o­ry­tetem jest ety­czne, bardzo indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jenta , z wielką troską i staran­noś­cią. Kom­fort oraz najwyższą jakość i dokład­ność wykony­wanych zabiegów zapew­nia zawsze pro­fesjon­alny i nieza­wodny zespół IMAGE.
Pro­mocje Medi Estet­ica Medi Cos­met­ica Medi SPA