nomelan cafeicoREWOLUCJA W ZŁUSZCZA­NIU I DEPIG­MEN­TACJI !

NAJLEP­SZA ALTER­NATYWA DLA KURACJI FENOLEM !

Nome­lan Cafe­ico jest linią pro­duk­tów przez­nac­zoną do ter­apii skóry z foto­starze­niem, prze­bar­wieni­ami, głębokimi i płytkimi zmarszczkami, rozstę­pami i prze­bar­wieni­ami potrądzikowymi. Złożona pro­ce­dura wyko­rzys­tuje wiele akty­wnych sub­stancji w kilku stęże­ni­ach, tak aby zabieg mógł być dopa­sowany do wrażli­wości i indy­wid­u­al­nych potrzeb danej skóry.

Wskaza­nia:

 • hiper­pig­men­tacje (prze­bar­wienia): poza­palne, melasma, piegi, prze­bar­wienia związane z wiekiem, nierównomierny koloryt skóry
 • foto­starze­nie skóry (starze­nie skóry wywołane dzi­ałaniem słońca) lub związane z wiekiem
 • trądzik, łojo­tok, blizny potrądzikowe
 • skóra szara, pozbaw­iona blasku, skóra palacza

Linia Nome­lan Cafe­ico swoją skuteczność dzi­ała­nia doce­nioną przez pac­jen­tów zawdz­ięcza zawartości sub­stancji akty­wnych o syn­er­gisty­cznym działaniu:

 • Kwas kawowy, kwas fer­u­lowy – pochodne fenolowe, które są antyoksy­dan­tem dzi­ała­ją­cym ochron­nie na DNA komórki. Roz­jaś­ni­ają prze­bar­wienia hamu­jąc akty­wność tyrozynazy.
 • Kwas roz­marynowy – antyoksy­dant o dzi­ała­niu rozjaśniającym.
 • Retinol – nor­mal­izuje rogowace­nie naskórka, pobudza odnowę komórkową i sty­mu­luje syn­tezę kola­genu i elastyny. Reg­u­luje także akty­wność melanocytów (komórki pro­duku­jące bar­wnik skóry melaninę).
 • Kwas trójchlorooc­towy (TCA) – poprzez koag­u­lacje pro­tein naskórka sty­mu­luje pro­cesy odnowy w skórze.
 • Alfa hydroksyk­wasy (AHA)– mają dzi­ałanie naw­ilża­jące, ker­ato­plas­ty­czne, ker­a­toli­ty­czne, reg­u­lują wydzielanie sebum.
 • Kwas sal­i­cy­lowy – dzi­ała ker­a­toli­ty­cznie, komedolity­cznie (lik­widuje zaskórniki).
 • Sub­stancje roz­jaś­ni­a­jące (kwas fitowy, kwas kojowy, unde­cylen­ian feny­loalaniny), – hamu­jąc melano­genezę (pro­ces syn­tezy bar­wnika skóry melaniny) na jej różnych eta­pach roz­jaś­ni­ają prze­bar­wienia i ujed­no­li­cają koloryt skóry.

Nome­lan Cafe­ico to zastaw peel­ingów nakładanych na siebie warst­wami. Dzięki takiemu rozwiąza­niu można reg­u­lować siłę dzi­ała­nia oraz stopień złuszcza­nia, a także dobrać skład pilingu do konkret­nego prob­lemu dermatologicznego.

Po zabiegu:

 • bezpośred­nio po zabiegu na skórze wys­tępuje mniejszy lub więk­szy rumień z widocznymi miejs­cami zbielenia,
 • następ­nie skóra zmienia barwę na kolor brą­zowy (efekt opalonej skóry). Może również wys­tąpić opuch­lizna, utrzy­mu­jąca się do 24 godzin.
 • właś­ciwe złuszczanie rozpoczyna się po ok. 2 dni­ach od zabiegu, pro­ces ten trwa kole­jne 23 dni.
 • nie wolno zdrapy­wać płatów złuszcza­jącego się naskórka! W okre­sie złuszcza­nia najczęś­ciej pac­jent musi pozostać w domu (ok .23 dni) – można to rozwiązać wykonu­jąc peel­ing w środę lub czwartek, wów­czas najin­ten­sy­wniejszy pro­ces złuszcza­nia przy­pada na weekend.

Skórę należy smarować maś­cią zaw­ier­a­jącą pan­tenol i alan­toinę do momentu całkowitego złuszczenia.

Seria zabiegów:

Zabieg można wykonać jed­no­ra­zowo w celu regen­er­acji naskórka lub w serii 34 zabiegów 1 raz w miesiącu w zależności od indy­wid­u­al­nych potrzeb i kondy­cji skóry.

Gale­ria zdjęć: