iglowa1MESO PEN TRI M /​DERMA ROLLER MEDI PRO TITANUM

INNOWA­CYJNA TECH­NOLO­GIA DO FRAKCJONOWA­NIA SKÓRY I WPROWADZA­NIA AKTY­WNYCH SKŁADNIKÓW.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kosmetologicznej.

Istotą zabiegu jest tworze­nie w skórze mikro­n­akłuć, których funkcją jest zapoc­zątkowanie szeregu pro­cesów regen­er­a­cyjnych oraz zwięk­sze­nie prze­puszczal­ności skóry dla skład­ników akty­wnych zawartych w kos­me­tykach. Pow­sta­jące w cza­sie zabiegu mikrouszkodzenia, o głębokości zależnej od dłu­gości zas­tosowanych igieł, pobudzają podzi­ały komórkowe w obrę­bie warstwy pod­stawnej naskórka, pobudzają fibrob­lasty do syn­tezy kola­genu oraz glikoza­minog­likanów. Powoduje to wzrost grubości żywych warstw naskórka i zwięk­sze­nie wyt­warza­nia lipidów cementu międzykomórkowego oraz skład­ników NMF-​u, czego efek­tem jest poprawa naw­ilże­nia skóry. Efek­tem tych pro­cesów jest wygładze­nie zmarszczek, blizn i rozstępów oraz zwięk­sze­nie jędrności skóry. W cza­sie zabiegu pow­staje około 700 000 mikrokanalików, stanow­ią­cych prze­jś­cia dla sub­stancji akty­wnych, których zdol­ność wnika­nia zwięk­sza się o około 3000 razy w porów­na­niu z aplikacją kremu.

iglowa2Wskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu:

 • foto­starze­nie,
 • prze­bar­wienia,
 • zmarszczki, wiotkość skóry,
 • skóra sucha, zmęc­zona, wyma­ga­jąca regeneracji,
 • cel­lulit,
 • miejs­cowo zlokali­zowana tkanka tłuszczowa,
 • rozstępy, blizny (potrądzikowe, pooperacyjne)
 • łysie­nie,
 • cienkie, osłabione włosy,
 • prz­erzedze­nie włosów,
 • słabe i wyma­ga­jące sil­nego odży­wienia włosy

Zabiegi mezoter­apii mikroigłowej można wykony­wać na: twarzy, szyi, dekol­cie oraz różnych częś­ci­ach ciała: brzuch, uda, pośladki, wewnętrzne strony ramion, czy ud, biust, owło­siona skóra głowy.

Efekty:

 • zwięk­sze­nie pro­dukcji kola­genu i elastyny,
 • pogru­bi­e­nie żywej części naskórka,
 • napię­cie zwiotcza­łej skóry i pod­niesie­nie owalu twarzy,
 • uję­drnie­nie wiotkiej skóry
 • widoczne pod­niesie­nie powiek i kącików ust,
 • wygładze­nie zmarszczek (także wokół ust i oczu),
 • roz­jaśnie­nie prze­bar­wień, ujed­no­lice­nie kolorytu skóry,
 • redukcja uszkod­zonych powierz­chownych naczyń krwionośnych, które po wygo­je­niu ule­gają znacznej poprawie
 • zwięk­sze­nie nawod­nienia skóry,
 • redukcja blizn i rozstępów,
 • redukcja cel­lulitu,
 • pobudze­nie mieszków włosowych skóry głowy, odrost włosów.

efekty

Częs­totli­wość zabiegów:

 • Zale­cana seria zabiegów: 46 zabiegów.
 • Odstępy między zab­ie­gami: 14 dni — 30 dni.
 • Zabieg zaleca się wykonać raz na pół roku w celu podtrzy­ma­nia efektów

Mezoter­apia mikroigłowa to zabieg całkowicie bez­pieczny dla pac­jenta. Nie ogranicza jego codzi­en­nej aktywności.