iglowaMezoter­apia igłowa to cyk­liczne, śród­skórne lub pod­skórne podawanie skutecznych dawek środka far­mako­log­icznego (wit­a­min, wyciągów roślin­nych) na określonej powierzchni skóry, objętej danym prob­le­mem estetycznym.

To nie chirur­giczny sposób popraw­ienia wyglądu naszej skóry. Śród­skórne iniekcje sub­stancji czyn­nych zwięk­szają metab­o­lizm komórek, sty­mu­lują fibrob­lasty do pro­dukcji kola­genu i elastyny. Poza tym dzięki mezoter­apii igłowej następuje zde­cy­dowana poprawa mikrokrąże­nia, odpowied­nie odży­wie­nie i naw­ilże­nie skóry.

Mezoter­apia głównie zaj­muje się:

 • odmładzaniem skóry (spły­canie zmarszczek twarzy i szyi, naw­ilże­nie, odży­wie­nie skóry)
 • lecze­niem cellulitu
 • lecze­niem rozstępów
 • pro­fi­lak­tyką wypada­nia włosów

Częs­totli­wość zabiegów:

Mezoter­apia igłowa przynosi efekt tylko wtedy, kiedy wykony­wana jest w serii zabiegów. Początkowo należy pod­dać się jed­nemu zabiegowi co 714 dni przez około 2 miesiące. Następ­nie należy wykony­wać 1 zabieg raz na miesiąc dla podtrzy­ma­nia osiąg­nię­tych rezul­tatów. Przy­go­towanie do zabiegu:

 • 1 tydzień przed zabiegiem pole­camy wcierać w miejsca, które będą pod­dawane iniekcji preparat z Wit. K (tzw. Auri­d­erm XO – dostępny w ciągłej sprzedaży w naszym Insty­tu­cie). Uszczel­nia on śród­błonki naczyń krwionośnych, zapo­b­iega krwaw­ieniom wewnętrznym oraz dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie i przeciwbólowo).
 • 2 tygod­nie przed zabiegiem odstawić przyj­mowanie kwasu acety­los­al­i­cy­lowego (np. Aspiryny, Polopiryny, Acardu itd…)

Prze­bieg zabiegu:

Lekarz przed przys­tąpi­e­niem do pro­ce­dury zbiera wywiad w celu wyk­luczenia ewen­tu­al­nych prze­ci­wwskazań do zabiegu. Następ­nie indy­wid­u­al­nie do potrzeb pac­jenta dobiera sub­stancje akty­wne, które zostaną podane (na ogół jest to 13 skład­ników). Zas­trzyki wykony­wane są strzykawka o cie­ni­utkiej igle. Są one niemal bezbolesne. Jeśli pac­jent ma niski próg wrażli­wości na ból sto­su­jemy znieczu­le­nie w postaci kremu EMALA. Może się zdarzyć , że igła trafi w naczynie krwionośne, wów­czas pow­staje mały sini­aczek, który dość szy­bko znika. Po całym zabiegu sto­suje się delikatny masaż, dzięki któremu wstrzyki­wane w skórę skład­niki są równomiernie rozprowad­zone. Dzi­ałają one nawet miesiąc po zakończe­niu zabiegów.

Niedo­god­ności mogące wys­tąpić pod­czas zabiegu:

 • ból pod­czas wstrzyknięć (można go wye­lim­i­nować poprzez wcześniejsze zas­tosowanie środka znieczu­la­jącego np. kremu EMAL)
 • rumień, delikatny obrzęk (wys­tępuje bezpośred­nio po zabiegu, jest to reakcja skóry na nakłuwanie)
 • sini­aki, krwiaki (ryzyko zmian wzrasta w przy­padku stosowa­nia bezpośred­nio przed zabiegiem leków wpły­wa­ją­cych na pro­ces krzep­nię­cia krwi np. aspiryny).

W razie ten­dencji do pow­stawa­nia krwiaków warto zarez­er­wować sobie 23 dni na doprowadze­nie skóry do formy.

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu mezoter­apii igłowej:

 • ciąża, okres karmienia piersią
 • ostre bak­teryjne, miejs­cowe choroby skóry
 • miejs­cowe stany zapalne, gorączkowe, rumieniowe
 • cukrzyca
 • choroba nowot­worowa
 • alergie na stosowany preparat
 • przyj­mowanie leków np. aspiryna
MEZOTER­APIA IGŁOWA W ODMŁADZA­NIU SKÓRY TWARZY, SZYI I DEKOLTU

odmladzanieMezoter­apię sto­suje się pro­fi­lak­ty­cznie w celu zmniejszenia objawów starzenia się skóry tj. zmarszczki, zwiotczenia i ścieńcze­nie skóry. Zaleca się łącze­nie tego zabiegu z innymi zab­ie­gami este­ty­cznymi i kos­me­ty­cznymi. Odpowied­nio dobrane sub­stancje, czy też gotowe kok­ta­jle stosowane są do zabiegów mezoter­apii skóry w okoli­cach oczu, twarzy, szyi i dekoltu. Sub­stancje czynne, które rewital­izują i regenerują to: kwas hialuronowy, krzemionka organ­iczna, DMAE, kom­pleksy wit­a­minowe. Wszys­tkie te związki sty­mu­lują metab­o­lizm komórek, zwięk­szają pro­dukcję kola­genu i elastyny, ogól­nie popraw­iają wygląd skóry. Po serii zabiegów mezoter­apii skóra wygląda znacznie młodziej, drobne zmarszczki znikają całkowicie, głęb­sze ule­gają spłyce­niu. Zde­cy­dowanie widoczna jest także poprawa napię­cia, jędrności skóry.

revitacare cytocaremezo-iglowa

Zas­tosowanie preparatu Cyto­care wspo­maga odży­wianie komórek skóry, nadaje skórze młody wygląd i opóź­nia pro­cesy starzenia.

czy­taj więcej…

MEZOTER­APIA IGŁOWA W LECZE­NIU CELLULITU

cellulitMezoter­apia igłowa to niezwykle cenna metoda w walce z cel­lulitem. W wyniku zabiegu następuje wzmożony przepływ krwi, zmniejsza się pro­ces włóknienia tkanki łącznej i dochodzi do redukcji depozytów tkanki tłuszc­zowej. Rezul­tatem jest: wygładze­nie skóry i redukcja cel­lulitu. Do tego zabiegu sto­su­jemy zas­trzyk z kofeiny, która pobudza mikrokrąże­nie skóry i wpływa na uwal­ni­anie tłuszczów z komórek. Poza tym pole­camy zas­tosowanie wyciągu z kar­c­zocha, nos­trzyka żółtego i rutyny, bowiem to one pobudzają metab­o­lizm tłuszczów. Godna uwagi jest tu także krzemionka organ­iczna, która regeneruje tkankę łączną i włókna kolagenowe.
UWAGA!!!!
W celu zwięk­szenia efek­tów zabiegowych zaleca się połącze­nie mezoter­apii igłowej cel­lulitu z serią zabiegów masażu pod­ciśnieniowego ELITE SHAPE. (patrz dział MEDI SPA).

MEZOTER­APIA IGŁOWA W LECZE­NIU ŁYSIENIA

lysienieJed­nym z najczęst­szych wskazań do mezoter­apii są choroby włosów, w których dochodzi do utraty lub znacznego osła­bi­enia struk­tury włosów. Poprzez podawanie w skórę owło­siona głowy preparatów min­er­al­nych i wit­a­min można w znacznym stop­niu poprawić odży­wie­nie włosów, zatrzy­mać ich wypadanie, a nawet spowodować odrost utra­conych włosów. Ter­apia łysienia polega na wstrzyki­wa­niu sub­stancji odży­wia­ją­cych włosy takich jak: dekspan­tenol, bio­tyna, krzemionka organ­iczna, wit­a­miny. Powodują one znaczną regen­er­ację struk­tury włosa.

Wskaza­nia:

 • sezonowe prz­erzedze­nie włosów
 • wypadanie włosów na skutek zaburzeń krąże­nia i ubo­giej diety, zmian hor­mon­al­nych w okre­sie ciąży i laktacji
 • włosy słabe, wyma­ga­jące sil­nego odżywienia