medyczneZDROWA, MŁODA, GŁADKA SKÓRA

Pil­ing z języka ang­iel­skiego tłu­maczy się jako złuszczanie, pozby­cie się niedoskon­ałości oraz zmian chorobowych na powierzchni skóry. („peel” – złuszczać, obrać, zedrzeć).

Pil­ing chemiczny to takie dzi­ałanie medyczne/​kos­me­to­log­iczne, które pod wpły­wem określonego związku chemicznego, w sposób kon­trolowany usuwa poszczególne warstwy naskórka i skóry właś­ci­wej, reg­u­lu­jąc przy tym głębokość złuszczania.

W kon­sek­wencji poprawia się wygląd skóry, bo zostają usunięte martwe komórki warstwy rogowej, następuje regen­er­acja naskórka i skóry właściwej.

Podział pil­ingów:

 • powierz­chowne
 • śred­niogłębokie
 • głębokie

Wskaza­nia do kuracji pilingiem chemicznym:

 • trądzik pospolity (zaskórnikowy, zaskórnikowi-​grudkowy)
 • trądzik różowaty
 • zmi­any bar­wnikowe (prze­bar­wienia poza­palne, ostuda, plamy soczewicow­ate, piegi)
 • uszkodzenia słoneczne (rogowace­nie słoneczne)
 • uszkodzenia skóry związane z wiekiem (zmarszczki, utrata jędrności skóry)
 • blizny
 • rozstępy skórne
 • zaburzenia rogowace­nia (suchość skóry, rogowace­nie przymieszkowe)

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • ekspozy­cja skóry na słońce
 • alergie skórne
 • akty­wna opryszczka
 • skłon­ność do pow­stawa­nia keloidów
 • ciąża , okres karmienia piersią
 • doustna ter­apia pochod­nymi Wit. A (np. Roac­cu­tane, Izotek) – wyma­gana co najm­niej półroczna przerwa

Klasy­fikacja do zabiegu:

 • do każdego rodzaju pilingu kwal­i­fikacji dokonuje kos­me­tolog lub lekarz
 • wywiad kosmetologiczny/​medyczny uwzględ­nia prze­byte i ist­niejące choroby, alergie, przyj­mowane leki itd…
 • ustal­e­nie oczeki­wań pac­jenta (usunię­cie zmarszczek, trądziku czy też przebarwień)
 • dobór odpowied­niego preparatu i stęże­nia pilingu
 • zalece­nia odnośnie przy­go­towa­nia skóry do zabiegu i postępowanie po zabiegu

Szczegól­nie pole­camy ter­apie łąc­zoną: pilingu chemicznego z mikro­der­mabrazją, bądź z mezoter­apią mikroigłową frakcyjną.

nomelan cafeico

piling

NAJLEP­SZA ALTER­NATYWA DLA KURACJI FENOLEM !

Nome­lan Cafe­ico jest linią pro­duk­tów przez­nac­zoną do ter­apii skóry z foto­starze­niem, prze­bar­wieni­ami, głębokimi i płytkimi zmarszczkami, rozstę­pami i prze­bar­wieni­ami potrądzikowymi.

czy­taj więcej…

cosmelan

piling

COS­ME­LANWALKA Z PRZEBARWIENIAMI

Najskuteczniejsza kuracja wybiela­jąca w porów­na­niu do ter­apii depig­men­ta­cyjnych dostęp­nych obec­nie na rynku. Zaw­iera czyn­niki roz­jaś­ni­a­jące o naty­ch­mi­as­towym dzi­ała­niu. Nie posi­ada sub­stancji o dzi­ała­niu ker­a­toli­ty­cznym. Kuracja jest bez­pieczna i odpowied­nia dla każdego foto­typu skór.

Pole­camy zwłaszcza przy lecze­niu prze­bar­wień o podłożu hor­mon­al­nym (melasmy) !

czy­taj więcej…

peeling-peptydowy

piling

BOISZ SIĘ BOTOXU?

Pole­camy peel­ing pep­ty­dowy ! Twoja skóra będzie gładka, a zmarszczki spły­cone! To innowa­cyjna for­muła peelingu chemicznego, łącząca dzi­ałanie kwasów owocowych z neu­ropep­ty­dami, nazwana „Alter­natywą Botoxu”.

czy­taj więcej…

peeling-dyniowy

piling

PIL­ING DYNIOWYNOWOCZESNE SPO­JRZE­NIE NA LECZE­NIE SKÓRY

Niespo­tykany doty­chczas w preparat­ach wyciąg z dyni został doce­niony przez amerykańs­kich naukow­ców. Jest on oparty na kwasie glikolowym, mlekowym i sal­i­cy­lowym, co daje doskon­ałe efekty w ter­apii wspo­ma­ga­jącej lecze­nie trądziku pospo­litego, niedoskon­ałości z nim związanych oraz fotostarzenia.

czy­taj więcej…

peeling-glikolowy

piling

NOWA GEN­ER­ACJA KWASU GLIKOLOWEGO z tech­nologią komórek macierzystych to przełom w dziedzinie kos­me­tologii. Pil­ing spłyca zmarszczki, zwięk­sza gęs­tość i sprężys­tość skóry, naw­ilża, lik­widuje przebarwienia.

czy­taj więcej…

enerpeel

piling

ENER­PEEL PATECH­NOLO­GIA INNA NIŻ WSZYSTKE.

Pozwala uzyskać zde­cy­dowanie lep­sze efekty i mniej stanów zapal­nych. Ide­alny zabieg dla skór tłustych, z trądzikiem pospoli­tym grud­kowym, zaskórnikowym, dla skór z bliz­nami potrądzikowymi.

czy­taj więcej…

mandelac

piling

MAN­DELACPIL­ING MIGDAŁOWY

Jest doskon­ały na każdą porę roku oraz do każdego typu skóry. Ide­al­nie nadaje się dla skóry tłustej, łojo­tokowej oraz skóry z prze­bar­wieni­ami i zmarszczkami.

czy­taj więcej…