mandelacMedy­czny pil­ing powierz­chowny na bazie kwasu migdałowego

Kwas migdałowy należy do kwasów owocowych. W sposób nat­u­ralny jest otrzymy­wany z hydrolizy gorz­kich migdałów.

Posi­ada więk­szą cząsteczkę niż kwas glikolowy, a jako kwas jest od niego sil­niejszy. Swoją budową struk­tu­ralną przy­pom­ina anty­bio­tyki o sze­rokim spek­trum dzi­ała­nia, dzięki temu posi­ada uznane właś­ci­wości odkaża­jące i przeciwbakteryjne.

Dzi­ała złuszcza­jąco, reg­u­luje wydzielanie łoju, dzięki czemu zna­j­duje zas­tosowanie w ter­apii umi­arkowanego trądziku oraz w pielę­gnacji skóry tłustej i łojo­tokowej. Może być stosowany w przy­padku skóry wrażli­wej, z trądzikiem różowatym.

Dzięki żelowej postaci pozwala na powolną pen­e­trację w głąb skóry bez wywoły­wa­nia podrażnień. Widoczne efekty poprawy kondy­cji skóry są możliwe do osiąg­nię­cia w krótkim cza­sie, bez dłuższej regeneracji.

Wskaza­nia:

  • umi­arkowany trądzik
  • zapale­nie mieszków włosowych
  • trądzik różowaty
  • melasma naskórkowa
  • starze­nie skóry