makijaz1Mak­i­jaż per­ma­nentny wykonuje w Insty­tu­cie Image mgr kos­me­tolog Dorota Gawłowska-​Mazurek, zdoby­w­czyni prestiżowej nagrody i tytułu Wicemistrzyni Pol­ski Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego na V Mis­tr­zost­wach Pol­ski oraz na IV Mis­tr­zost­wach Pol­ski wykre­owała Twarz Roku.

Mgr kos­me­tolog Dorota Gawłowska-​Mazurek we współpracy z firmą Bio-​Evolution Medium-​Tech Niemcy omawia i prezen­tuje na spec­jal­nych szkole­ni­ach sposoby posługi­wa­nia się najnowocześniejszymi urządzeni­ami do mak­i­jażu per­ma­nent­nego Bio-​Evolution.

Mak­i­jaż per­ma­nentny wykonuje się przez wprowadze­niemakijaz2 hypoa­ler­gicznych bar­wników min­er­al­nych do zewnętrznych warstw skóry za pomocą innowa­cyjnego aparatu BIO-​EVOLUTION. Jest to urządze­nie IV gen­er­acji, odpowiada­jące najwyższym stan­dar­dom zachodnio-​europejskim. Spec­jal­isty­czna rączka i doskonale oszli­fowana końcówka igły zapew­nia pre­cyzyjny mak­i­jaż. Bio Evo­lu­tion zapew­nia najwyższą jakość popartą cer­ty­fikatami ISO 9001 oraz ISO 13485 (europe­jski stan­dard medyczny).

W mak­i­jażu per­ma­nent­nym można:

  • pod­kreślić kon­tur ust,
  • sko­ry­gować kolor ust,
  • pod­kreślić brwi,
  • zro­bić kreskę na powiekach górnym i pod okiem,
  • tus­zować blizny ‚czy przebarwienia.

makijaz3

Mak­i­jaż per­ma­nentny jest widoczny przez kilka lat !

Kolor mak­i­jażu jest zawsze dopa­sowany do typu urody.

Bar­wniki stosowane w mak­i­jażu per­ma­nent­nym oparte są na bazie kom­po­nen­tów nat­u­ral­nych; są pod stałą kon­trolą far­ma­ceu­ty­czną i posi­adają wszelkie wyma­gane atesty.

Jest to zabieg bezbolesny, dzięki środ­kom znieczulającym.

Zabieg wykony­wany jest w steryl­nych warunk­ach, przy uży­ciu jed­no­ra­zowych środ­ków higieny i jed­no­ra­zowych modułów!!

Efekty naszej pracy:

1-przed 1-po

Przed i po mak­i­jażu per­ma­nent­nym ust, brwi i kre­sek na powiekach górnej i dolnej

2-przed 2-po
Przed Po
2-przed 2-po
Przed Po
2-przed 2-po
Przed Po

Gale­ria zdjęć: