zamykanie-1ZAMYKANIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH NA TWARZY ORAZ NOGACH
LASER DIODOWY SYNERON POLARIS, IPL TOP LASER

W Insty­tu­cie Image zaj­mu­jemy się pro­fesjon­al­nym zamykaniem naczyń krwionośnych za pomocą różnych tech­nik laserowych.

Rozsz­er­zone naczy­nia krwionośne — to wys­tępu­jące powszech­nie, trwałe posz­erzenia naczyń krwionośnych (naczyń włosowatych splotu pod­bro­dawkowego skóry), które uwidacz­ni­ają się poprzez naskórek w postaci czer­wonych „nitek”. W skra­jnych przy­pad­kach mogą one ściśle przyle­gać do siebie tak, że dają obraz jed­norod­nego zaczerwienienia.

zamykanie-2Eti­olo­gia — nie jest dokład­nie poz­nana. Pod­kreśla się w niej rolę czyn­nika dziedz­icznego i dzi­ała­nia hor­monów (estro­genów). Wśród przy­czyn wpły­wa­ją­cych na kru­chość naczyń krwionośnych (a konkret­nie tych najm­niejszych – włosowatych) należy również wymienić:

 • wrod­zoną wrażli­wość skóry
 • zaburzenia krąże­nia
 • czyn­niki emocjonalne
 • schorzenia prze­wodu pokar­mowego (np.: uszkodzenia wątroby)
 • nad­ciśnie­nie tętnicze

Stan ten pog­a­rszają także czyn­niki atmosferyczne:

 • duże waha­nia tem­per­atury (ciepło/​zimno)
 • dłu­gotr­wałe i zbyt inten­sy­wne opalanie się
 • wiatr
 • oraz dłu­gotr­wałe stosowanie stery­dów, zwłaszcza na twarz, szyję, dekolt i niepraw­idłowa pielę­gnacja skóry.

W zależności od wyglądu i umiejs­cowienia wyróż­ni­amy teleangiektazje:

 • lin­iowe — nie tworzące połączeń między sobą i umiejs­cowione zwykle na przyśrod­kowej powierzchni ud, powyżej stawu kolanowego,
 • drzewkowate - umiejs­cowione zazwyczaj na bocznej powierzchni ud,
 • pajączkowate (promieniste) — roz­chodzące się promieniś­cie na boki od cen­tral­nego najsz­er­szego naczynia,
 • guzkowe — nierównomierne rozsiane punk­towe rozsz­erzenia naczyń.

Mech­a­nizm usuwa­nia zmian naczyniowych za pomocą lasera diodowego i IPL:

Ener­gia świ­etlna emi­towana z lasera jest pochła­ni­ana przez czer­wony bar­wnik krwi, tj. hemo­glo­binę i zamieni­ana na ciepło, pod­nosząc tem­per­aturę krwi.

laser-usuwanie

Gdy krew osiąg­nie wystar­cza­jącą tem­per­aturę następuje koag­u­lacja i zniszcze­nie ściany naczy­nia, które po pewnym cza­sie jest usuwane z orga­nizmu. Aby zamknąć wszys­tkie popękane naczy­nia krwionośne z reguły potrzeba od 1 do 5 zabiegów wykony­wanych w ciągu kilku miesięcy. Zależy to od: ilości, śred­nicy i koloru naczyń oraz głębokości ich położenia.

Wskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu zamyka­nia naczyń laserem diodowym i IPL:

 • zmi­any naczyniowe
 • teleang­iek­tazje (posz­er­zone naczy­nia na skórze twarzy i nóg)
 • naczy­ni­aki wrod­zone (naczy­ni­aki płaskie, star­cze, jamiste)
 • posz­erzenia żylne nóg
 • drobne żylaki
 • rumie­nie, zacz­er­wie­nienia skóry
 • trądzik różowaty

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu zamyka­nia naczyń laserem:

 • ciąża, okres karmienia piersią
 • stosowanie leków powodu­ją­cych wzrost wrażli­wości na światło (np. antybiotyki)
 • stosowanie antykoag­u­lan­tów – leków obniża­ją­cych krzepli­wość krwi (np. Heparyna)
 • stosowanie NLPZ (np. aspiryna)
 • opalona skóra (2 tyg. przed i po zabiegu)
 • zaburzenia krzep­nię­cia
 • choroby krwi
 • keloidy
 • upośledze­nie goje­nia się skóry
 • nowot­wory skóry
 • źle prowad­zona cukrzyca

Po zabiegu laseroter­apii należy przestrze­gać kilka pod­sta­wowych zasad:

 • unikać słońca, solar­ium i stosować preparaty chroniące przed promieniowaniem UV
 • chronić skórę przed mrozem (sto­su­jąc ochronne pudry i kremy)
 • unikać picia alko­holu, moc­nej herbaty, ostrych przypraw i pale­nia tytoniu
 • unikać gorą­cych kąpieli i sauny
 • zrezyg­nować ze stosowa­nia drażnią­cych preparatów kos­me­ty­cznych (toniki alko­holowe, pilingi gruboziarniste)
 • stosować odpowied­nie pro­dukty do pielę­gnacji, które uszczel­ni­ają i wzmac­ni­ają śród­błonki naczyń włosowatych oraz przyj­mować : wit.C, rutynę, wyciąg z kasztanowca.

Przed zabiegiem zamyka­nia naczyń krwionośnych:

W pier­wszej kole­jności przeprowadz­imy „wywiad”, który poz­woli zori­en­tować się o stanie zdrowia pac­jenta, by upewnić się czy nie ma jakichś prze­ci­wwskazań. Wyjaśn­imy również istotę zabiegu, ocen­imy zmi­any kwal­i­fiku­jące się do usunię­cia oraz poin­for­mu­jemy o real­nych efek­tach jakie zabieg może przynieść, a także o skutkach ubocznych.

Po wyjś­ciu z gabinetu:

Jeśli w trzy godziny po zabiegu odczują Państwo piecze­nie lub świąd, wów­czas można zas­tosować kos­me­tyki natłuszcza­jące (bez alko­holu). Cza­sami pojawia się też rumień i obrzęk, które bezpowrot­nie znikają w ciągu kilku minut. Pon­adto skóra staje się wrażli­wsza niż zwykle, wobec czego nie należy robić mak­i­jażu i powinno unikać się sytu­acji naraża­ją­cych skórę na urazy. Niewskazana jest sauna, solar­ium (nawet opalanie) oraz wysiłek fizy­czny (także fit­ness) przez kilka dni.

W celu przy­go­towa­nia skóry do zabiegów zamyka­nia naczyń laserem zale­camy wykonanie:

 • jono­forezy
 • mezoter­apii bezigłowej

Jono­foreza – wzmac­ni­anie naczyń krwionośnych. Polega na wprowadze­niu w głąb skóry za pomocą prądu gal­wan­icznego leczniczych pro­duk­tów z wit­a­m­iną C i z wyciągiem z kasz­tanowca. Wzmac­ni­ają się wtedy kruche naczy­nia oraz ich zwęże­nie i roz­jaśnie­nie. Jono­forezę wykonuje się w serii 612 razy co pół roku. Warto zde­cy­dować się na tę kurację zwłaszcza przed zamykaniem naczyń jak również po zabiegu.

Mezoter­apia bezigłowa — MESO INRUTIN — wzmac­ni­anie naczyń krwionośnych. To rewela­cyjny zabieg stosowany w przy­padku popękanych naczyń krwionośnych, rumieni, trądzika różowa­t­ego. W zabiegu stosowane są czyste bio­log­icznie ampułki: Rutin § Melilit Extrakt i Wit. C.

Rutyna – zmniejsza prze­puszczal­ność i poprawia elasty­czność naczyń krwionośnych.
Nos­trzyk żółty – pobudza przepływ krwi i udraż­nia żyły.
Wit. C – utrzy­muje praw­idłową budowę i czyn­ność naczyń krwionośnych.

Dzięki serii 412 zabiegów przy uży­ciu tych ampułek uzyskujemy:

 • obkur­cze­nie i wzmoc­nie­nie ścian naczyń krwionośnych
 • lik­widację rumieni
 • zmniejsze­nie dolegli­wości związanych z trądzikiem różowatym
 • wycisze­nie i złagodze­nie podrażnień
 • oczyszcze­nie skóry z toksyn (detoks) i usprawnie­nie mikrokrążenia

Efekty uzyskane po serii zabiegów:

twarz-przed twarz-po
Przed Po

Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych na twarzy laserem Polaris oraz IPL-​em!

naczynka-przed naczynka-po
Przed Po

Laserowe usuwa­nia naczyń krwionośnych na nosie (laser Polaris Syneron)!

nogi-przed nogi-po
Przed Po

Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych na nogach (w zbliżeniu)!

pajaczek-przed pajaczek-po
Przed Po

Usunię­cie pajączka u młodej osoby!