tradzik-rozowatyLaserowa tech­nolo­gia IPL dla trądziku różowatego

Najskuteczniejsze lecze­nie potwierd­zone bada­ni­ami naukowymi !!!

Lecze­nie laserem IPL

Lecze­nie polega na przeprowadze­niu serii zabiegów naświ­et­la­nia laserem IPL obszarów dotknię­tych trądzikiem. Zabiegi wykonuje się co 12 tygod­nie, aż do osiąg­nię­cia znaczącej poprawy (w niek­tórych przy­pad­kach bardzo spek­taku­larnej poprawy). Długie prz­erwy między zab­ie­gami nie zmniejszają skuteczności leczenia, lecz jedynie je wydłużają. Jest to seria ok. 48 naświ­et­lań. Po zabiegu wys­tępuje zacz­er­wie­nie­nie i obrzęk, które mijają po kilku dni­ach. Kom­plet zabiegów powoduje znaczne zmniejsze­nie przykrych objawów trądziku i dłuższe okresy poprawy. Kurację można pow­tarzać przy wys­tępowa­niu kole­jnych zaostrzeń.

Po zabiegu laserowym IPL:

 • należy bezwzględ­nie zas­tosować się do wskazówek kos­me­tologa /​lekarza,
 • w przy­padku wys­tąpi­enia jakichkol­wiek powikłań zgłosić się do Insty­tutu Image,
 • jeżeli obrzęk (szczegól­nie pod oczami) utrzy­muje się dość długo, wtedy wskazane jest stosowanie okładów (np. ze świ­et­lika lub herbaty),
 • chorzy z trądzikiem różowatym powinni unikać jedzenia bardzo gorą­cych potraw, pikant­nych przypraw, ostrych serów, picia moc­nej herbaty i kawy oraz alko­holu w każdej postaci;
 • wszys­tkie wymienione wyżej czyn­niki nasi­lają i tak już zabur­zoną grę naczyniowo-​ruchową i zaostrzają prze­bieg choroby,
 • skóra zaatakowana trądzikiem różowatym wymaga uży­wa­nia bardzo delikat­nych kos­me­tyków, takich jak stosowane w chorobach o charak­terze alergicznym.,
 • twarz należy myć białym, delikat­nym, bez­za­pa­chowym mydłem i wodą min­er­alną lub przegotowaną,
 • kremy do pielę­gnacji powinny być pozbaw­ione bar­wników, sub­stancji zapa­chowych i sil­nie dzi­ała­ją­cych dodatków.

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu:

 • skóra opalona (w wyniku opal­enizny słonecznej, solar­ium, samoopalaczy),
 • nie należy opalać lec­zonych miejsc po zabiegu przez co najm­niej 4 tygodnie,
 • lecze­nie farmakologiczne.

Efekty po serii zabiegów:

1-przed 1-po
Przed Po serii zabiegów
2-przed 2-po
Przed Po serii zabiegów

WARTO WIEDZIEĆ:

Trądzik różowaty (Rosacea) jest przewlekłą chorobą skóry wys­tępu­jącą najczęś­ciej na twarzy. Do gabi­netów zgłaszają się zazwyczaj pac­jenci już z pełnymi objawami choroby, czyli z rumie­niem, krostami, grud­kami. Pier­wsza faza choroby to Pre­rosacea (stan przed Rosacea). Może on na wiele lat wyprzedzić rozwój utr­walonych zmian typu trądziku różowa­t­ego. Pier­wsze objawy typu Pre­rosacea obser­wowane są u kobiet i mężczyzn ok. 20 roku życia. Pojaw­iają się częś­ciej u pań, które narażone były na nad­mierną ekspozy­cję na słońce lub światło solaryjne. Takim całkowicie „pier­wot­nym” objawem, który powinien zaniepokoić pac­jenta i sprowokować je do wiz­yty w Insty­tu­cie Image jest nietol­er­ancja kos­me­tyków. W tym okre­sie dochodzi do wzmożonej wrażli­wości naczyń krwionośnych. U niek­tórych osób może wys­tępować rumień i poje­dyncze rozsz­erzenia naczyń krwionośnych, szczegól­nie na policzkach i brodzie. Niepoko­ją­cymi oznakami jest napad­owe czer­wie­nie­nie się okol­icy twarzy, mostka i karku pod wpły­wem czyn­ników miejs­cowych i ogól­nych. Początkowo prze­jawy czer­wie­nienia przemi­jają. Jed­nak po pewnym cza­sie na skutek uszkodzenia naczyń pojaw­iają się utr­walone zmi­any rumieniowe.

Czyn­niki wyzwala­jące czer­wie­nie­nie skóry twarzy:

 • słońce, wiatr
 • stres
 • zbyt wysoka i zbyt niska temperatura
 • alko­hol
 • pikantne potrawy
 • ćwiczenia fizy­czne
 • sauna
 • nad­mierna suchość lub wilgo­t­ność otoczenia
 • niepraw­idłowa pielę­gnacja skóry ( źle dobrane kosmetyki)
 • niek­tóre leki np. sterydy , czy też leki obniża­jące poziom cholesterolu

Pro­fi­lak­tyka i pielę­gnacja skóry w okre­sie Prerosacea

W sta­dium choroby wys­tępuje nad­mierna wrażli­wość skóry, dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne skierowane są na właś­ciwą jej pielę­gnację. Bardzo ważna w tym okre­sie jest ochrona skóry przed promieniowaniem słonecznym oraz unikanie sytu­acji, w których dochodzi do jej podrażnienia przez czyn­niki zewnętrzne.

Postępowanie:

 • unikanie wyso­kich i nis­kich temperatur,
 • unikanie wia­tru,
 • ogranicze­nie stosowa­nia ostrych i pikant­nych przypraw,
 • unikanie alko­holu, moc­nej kawy,
 • zmi­ana nawyków pielęgnacyjnych,
 • nie należy wycierać skóry twarzy ręcznikiem,
 • nie wolno stosować pil­ingów, szczegól­nie ziarnistych,
 • do zmy­wa­nia skóry twarzy powinny być stosowane tylko i wyłącznie kos­me­tyki myjące przez­nac­zone do skór wrażliwych,
 • całkow­ity zakaz stosowa­nia kos­me­tyków zaw­ier­a­ją­cych alkohol,
 • stosowanie preparatów światło ochron­nych (filtr powyżej SPF 50),
 • kos­me­tyki powinny zaw­ierać sub­stancje nawilżająco-​łagodzące,
 • dobór odpowied­nich preparatów do makijażu.

Zas­tosowanie do ww. dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych może zapo­biec roz­wo­jowi utr­walonych zmian rumieniowych i dal­szego roz­woju pełnoob­ja­wowego trądziku różowatego.

Czyn­niki, które wpły­wają na rozwój trądziku różowatego:

 • czyn­niki gene­ty­czne (wys­tępuje rodzinna skłon­ność do zmian o charak­terze nad­pobudli­wości naczyń włosowatych w skórze),
 • emocje (osoby cho­ru­jące na Rosacea mają więk­szą skłon­ność do nad­pobudli­wości ner­wowej, są niecier­pliwe, funkcjonują w ciągłym pośpiechu),
 • nad­pobudli­wość układu ner­wowego — części wegetatywnej,
 • czyn­niki hor­mon­alne (częś­ciej wys­tępuje trądzik różowaty u kobiet przyj­mu­ją­cych doustne leki antykon­cep­cyjne, oraz w okre­sie menopauzy),
 • czyn­niki zakaźne (infekcyjne),
 • lam­blie,
 • roz­tocza — nuże­niec ludzki (Demodex folliculorum),
 • bak­terie — szczegól­nie z rodzaju Heli­cobac­ter Pylori,
 • drożdżaki — szczegól­nie Pity­rospo­rum Ovale,
 • zaburze­nie immunologiczne.

W przy­padku rozpoz­na­nia stanu Pre­rosacea lub Rosacea należy pod­jąć sys­tem­aty­czne lecze­nie i wdrożyć dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne. Samoza­parcie w lecze­niu oraz stała współpraca z lekarzem lub kos­me­tolo­giem poz­woli na kon­trolowanie prze­biegu choroby oraz utrzy­manie dobrej kondy­cji psychicznej.