przebarwieniaLecze­nie prze­bar­wień jest bardzo trudne i dłu­gotr­wałe. Ist­nieje wiele metod ich usuwa­nia. Jedną z nich jest ter­apia IPL.

IPL (Intense Pulsed Light) to nieko­her­entne źródło światła (światło rozpros­zone). Emi­tuje sze­rokie widmo promieniowa­nia widzial­nego 4001200 nm z jed­noz­naczną granicą krótko­falową. Światło IPL wybiór­czo pochła­ni­ane jest przez melan­inę, pod­grzewa komórki zaw­ier­a­jące bar­wnik, powodu­jąc ich zniszczenie.

Najlep­sze efekty uzyskuje się, sto­su­jąc IPL w lecze­niu płyt­kich przebarwień:

 • piegów
 • plam posłonecznych
 • star­czych zmian barwnikowych
 • prze­bar­wień polekowych
 • ostudy

Znacznie gorsze rezul­taty uzysku­jemy w ter­apii prze­bar­wień pow­stałych na skutek długo utrzy­mu­jącego się stanu zapal­nego, otar­cia naskórka lub skóry.

Należy wiedzieć:

 • prze­bar­wienia ciem­nieją w ciągu kilku godzin po zabiegu. Należy być przy­go­towanym, że mogą nabrać koloru gorzkiej czekolady.
 • od następ­nego dnia rozpoczyna się pro­ces łagod­nego złuszcza­nia i trwa około 2 tygodni.
 • od razu po zabiegu laserowym można nakładać mak­i­jaż i maskować prze­bar­wione miejsca.
 • w przy­padku bardzo głębo­kich prze­bar­wień zale­cane jest pow­tarzanie zabiegu co 12 tygodnie.
 • ilość zabiegów usta­lana jest indy­wid­u­al­nie; śred­nio potrzeba 38zabiegów.
 • zabieg można poprzedzić mikro­der­mabrazją, co zwięk­sza skuteczność terapii.
 • Uwaga! Oprócz zabiegów laserowych pac­jent powinien stosować kremy roz­jaś­ni­a­jące, bloku­jące pro­ces tyrozy­nazy, oraz kremy z wysokimi filtrami.
 • nie należy narażać skóry na promie­nie słoneczne ani opalać się w solarium

Efekty zabiegów:

1-przed 1-po
Przed Po
2-przed 2-po
Przed Po
3-przed 3-po
Przed Po