depilacja laserowa-2NAJSKUTECZNIEJSZE, SPRAWD­ZONE TECH­NOLO­GIE: LASER DIODOWY, IPL TOP LASER

Insty­tut Image posi­ada laser diodowy w tech­nologii Elos znanej i cenionej od lat na rynku medy­cyny este­ty­cznej firmy SYNERON oraz IPL w tech­nologii E-​Ligt TOP LASER – urządze­nie, które zdobyło złoty medal za pro­dukt roku na Fes­ti­walu Beauty Fair Hair Fair. Są to urządzenia znane na całym świecie, bardzo wysok­iej jakości i dużej skuteczności. Posi­adają cer­ty­fikat bez­pieczeństwa i jakości wydany przez U.S. FDA, respek­towany przez najbardziej wyma­ga­jące kraje świata. Bada­nia przeprowad­zone w USA jednogłośnie udowod­niły, że laser diodowy oraz IPL fak­ty­cznie trwale usuwają owłosie­nie. Najnowszym zas­tosowaniem w laserowej tech­nologii jest dołącze­nie prądu Bi-​Polarnego, który wspo­maga laser przy usuwa­niu odpornego jas­nego owłosienia.

Dzi­ałanie lasera:

Pod­sta­wową zasadą dzi­ała­nia fotoepi­lacji lasera jest zjawisko selek­ty­wnej fototermolizy.

depilacja laserowa-3

Polega ono na tym, że pod­czas zabiegu fotoepi­lacji światło lasera przenika przez skórę i jest absorbowane przez melan­inę (bar­wnik włosa) i hemo­glo­binę (bar­wnik krwi). Pochłonięta przez melan­inę i hemo­glo­binę ener­gia świ­etlna jest zamieni­ana na energię cieplną, która powoduje zniszcze­nie opuszki włosa i koag­u­lację naczyń krwionośnych odży­wia­ją­cych macierz włosa.

depilacja laserowa-1Dzięki temu po zabiegu następuje całkowite usunię­cie włosa oraz zablokowanie pro­cesu for­mowa­nia się nowego mieszka włosowego.

Dłu­gość fali emi­towanej przez laser diodowy wynosi 800 nm, IPL od 6201200 nm i przenika do 23 mm w głąb skóry. W związku z tym laser dzi­ała tylko powierzch­niowo, nie wpły­wa­jąc na funkcje orga­nizmu. Nie powoduje uszkodzenia skóry !

Seria zabiegów:

Zabieg laserowej depilacji skuteczny jest wtedy, jeśli przeprowadzany jest na włosach w fazie ana­genu, czyli w fazie wzrostu włosa. Tylko takie włosy są cią­gle połąc­zone z macierzą mieszka włosowego i bro­dawką– i tylko takie włosy zostaną całkowicie usunięte. Po jed­no­ra­zowym zabiegu fotode­pilacji obser­wuje się utratę włosów od 10 do 30 proc. dlat­ego konieczne jest przeprowadze­nie serii zabiegów: 412 zabiegów w odpowied­nich odstę­pach cza­sowych, śred­nio co 48 tygodni, co nat­u­ral­nie jest uza­leżnione od miejsca wykony­wa­nia zabiegu i indy­wid­u­al­nych predys­pozy­cji pacjenta.

Prze­ci­wwskaza­nia do depilacji laserem:

 • Ciąża, okres karmienia piersią
 • Stany prze­drakowe i nowot­wory złośliwe skóry
 • Opryszczka (Her­pes Sim­plex – akty­wna faza choroby w miejscu przeprowadza­nia zabiegu)
 • Foto­der­ma­tozy (choroby zaostrzane światłem np. toczeń rumieniowaty układowy)
 • Łuszczyca i liszaj płaski (akty­wna faza choroby w miejscu wykony­wa­nia zabiegu)
 • Skłon­ność do bliznowace­nia (keloidy)
 • Stosowanie leków fotouczu­la­ją­cych (anty­bio­tyki, sterydy itd.)
 • Lecze­nie retinoidami doust­nymi (prz­erwa 6 miesięcy)
 • Przyj­mowanie ziół (dzi­u­raw­iec, nagi­etek – nie stosować 23 tyg. przed zabiegiem)
 • Przyj­mowanie β-​karotenu ( nie stosować 23 tygod­nie przed zabiegiem )
 • Opal­enizna (około 8 tygodni po ekspozy­cji na UV)
 • Stosowanie samoopalaczy ( około 1 tydzień przed zabiegiem)
 • Epilep­sja
 • Depilacja woskiem, pensetą ( nie stosować 12 miesięcy przed zabiegiem)

Postępowanie przed zabiegiem:

 • pier­wszy zabieg poprzed­zony jest kon­sul­tacją kos­me­tologa i zak­wal­i­fikowaniem pac­jenta wg. wskazań i prze­ci­wwskazań do zabiegu
 • przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, umyta i niczym niepos­marowana (może być golona 1 dzień przed zabiegiem golarką lub kre­mem depilacyjnym),
 • nie należy wyry­wać włosów ( woskiem, pensetą, depila­torem elek­trycznym) min­i­mum 4 tygod­nie przed zabiegiem i pod­czas serii zabiegowych
 • inten­sy­wna opal­enizna uniemożli­wia przeprowadze­nie zabiegu

Dodatkowe infor­ma­cje…

 • Na dzi­ałanie lasera najlepiej reagują włosy ciemne (czarne). To one zaw­ier­ają dużo barwnika.
 • Istotny jest także kolor skóry. Im jaśniejsza kar­nacja i ciem­niejsze włosy , tym lep­sze efekty fotoepilacji.

Efekty uzyskane po serii zabiegów:

lydka-przed lydka-po
Przed zabiegiem Po serii zabiegów

Laserowe usuwanie owłosienia łydki (laser diodowy, IPL)

pachy-przed pachy-po
Przed zabiegiem Po zabiegu

Laserowe usuwanie owłosienia pachy

mieszek wlosowy-przed mieszek wlosowy-po
Przed zabiegiem Po serii zabiegu

Mieszek włosowy na zawsze spalony przez wiązkę lasera bez uszkodzenia skóry