frakcjonowanie mikroiglowe

Czym jest frakcjonowanie mikroigłowe RF ?

Frakcjonowanie mikroigłowe RF to jeden z najbardziej innowa­cyjnych zabiegów dedykowany ter­apii blizn, rozstępów, drob­nych i śred­nich zmarszczek, wiotkości skóry, fotouszkodzeń, oraz trądziku. Tech­nolo­gia ta polega na wyko­rzys­ta­niu energii fal radiowych w połącze­niu z frak­cyjnymi mikrouszkodzeni­ami naskórka i skóry właś­ci­wej. Równoczesne dzi­ałanie fal radiowych oraz zas­tosowanie frak­cyjnej głow­icy pozwala osiągnąć wyraźnie korzystne rezul­taty. Impulsy RF dostar­czane są do skóry w formie pre­cyzyjnych stru­mieni o równomiernym wzorze, co tworzy w niej siate­czkę mikrouszkodzeń. Swoista budowa głow­icy z setkami mikroelek­trod pozwala na wyjątkowo szy­bkie i równomierne aplikacje na dużych obszarach ciała – brzuch, uda, pośladki. Dzięki temu możliwa jest wysoce nowoczesna, bez­pieczna, a jed­nocześnie bardzo skuteczna ter­apia np. blizn czy rozstępów.

Jakich rezul­tatów można się spodziewać po zabiegu ?

Zas­tosowanie frakcjonowa­nia mikroigłowego RF umożli­wia uzyskanie efektu odmłodzenia skóry, liftingu, redukcji zmarszczek, blizn czy rozstępów. Ter­apia z wyko­rzys­taniem Magic RF wyraźnie poprawia owal twarzy oraz w znaczny sposób wpływa na stan i wygląd skóry. Sty­mu­lacja pro­cesów pro­dukcji kola­genu sprawia, że skóra staje się bardziej gęsta i widocznie jędrniejsza. Zabieg przynosi również nieby­wałe rezul­taty w lecze­niu trądziku i blizn potrądzikowych.

Jak dzi­ała frak­cyjny mikroigłowy Magic RF ?

Frak­cyjny mikroigłowy RF ana­log­icznie jak lasery frak­cyjne, wywołuje na poziomie naskórka i skóry właś­ci­wej siatkę mikrouszkodzeń MTZ (microc­sopic treat­ment zones). Wyt­wor­zone mikrourazy odd­zielone są od siebie stre­fami nieuszkod­zonej skóry, których komórki dzieląc się odbu­dowują uszkodzenia w ciągu 4896 godzin. Każde z pow­stałych mikrouszkodzeń otoc­zone jest strefą urazu ter­micznego, co odpowiada za remod­el­ing, czyli prze­bu­dowę i obkur­cze­nie kola­genu skóry, dające w kon­sek­wencji efekt liftingu. Śred­nica, głębokość per­foracji oraz grubość strefy ter­micznej są pod­czas zabiegu staran­nie określane. Kos­me­tolog dobiera opty­malne i indy­wid­u­alne dla każdego pac­jenta para­me­try pracy Magic RF. Urządze­nie pozwala również na dobranie pro­por­cji pomiędzy abla­cyjnymi uszkodzeni­ami skóry (per­foracje) – resur­fac­ing, a urazem ter­micznym – lift­ing i remod­el­ing. Cecha ta jest bardzo cenna, ponieważ każde z wyżej wymienionych możli­wości zas­tosowań potrzebne jest w innej skali w zależności od lec­zonego prob­lemu np.: blizny lub wiotkość skóry. Charak­terysty­czną , bardzo pożą­daną cechą Magic RF , w odróżnie­niu od laserów jest brak powinowactwa do melaniny (bar­wnika) w skórze – w znaczący sposób zmniejsza to ryzyko pojaw­ienia się prze­bar­wień pozabiegowych .

Jak wygląda zabieg ?

Zabieg rozpoczyna się od dokład­nego oczyszczenia i dezyn­fekcji skóry. Przed każdą sesją zabiegową oraz po zakończe­niu ter­apii wykony­wana jest doku­men­tacja fotograficzna – ma to na celu udoku­men­towa­nia postępów leczenia. Kole­jny krok to znieczu­le­nie miejsca, które ma zostać pod­dane zabiegowi. Wykonuje się je apliku­jąc na lec­zony obszar spec­jal­isty­czny krem . Pro­ce­dura zabiegowa polega na przykłada­niu i prze­suwa­niu apilkatora RF po skórze. Zabieg wykony­wany jest przy równoczes­nym chłodze­niu skóry tzw. cool­erem . Pod­dana zabiegowi skóra staje się zacz­er­wieniona (efekt ten przy­pom­ina oparze­nie słoneczne). W przy­pad­kach bardziej agresy­wnych zabiegów – np. w celu usuwa­nia rozstępów lub głębo­kich blizn mogą pojawić się na skórze punkty krwiste. Zas­tosowanie znieczu­le­nia oraz chłodze­nie skóry pod­czas zabiegu znacznie popraw­iają kom­fort pac­jenta w trak­cie prze­biegu terapii.

Jakie uczu­cia towarzyszą zabiegowi ?

Dzięki zas­tosowa­niu znieczu­le­nia oraz chłodzenia skóry unikalnym cool­erem pac­jent prak­ty­cznie nie odczuwa dyskom­fortu oraz bólu. W trak­cie zabiegu może pojawić się jed­nak uczu­cie gorąca, pieczenia i szczy­pa­nia skóry.

Jak długo trwa goje­nie po zabiegu ?

W zależności od stop­nia nasile­nia zabiegu, o czym decy­duje kos­me­tolog w opar­ciu o rodzaj lec­zonego prob­lemu – odbu­dowa naskórka trwa zwykle od 48 do 96 godzin. Jest to okres krót­szy niż w przy­padku ter­apii laserami frakcyjnymi.

Jak postępować po zabiegu ?

Obszar objęty lecze­niem należy prze­my­wać kwasem bornym. Zale­cane jest również unikanie ekspozy­cji na słońce oraz stosowanie preparatów z fil­trem SPF 50 – przez przy­na­jm­niej miesiąc po każdym z wyko­nanych zabiegów. Na powierzchni objętej lecze­niem do około 12-​48h po zabiegu może utrzymy­wać się obrzęk i zacz­er­wie­nie­nie skóry. W kole­jnych dobach nastąpi złuszczanie naskórka. Jest ono jed­nak delikatne i nie niesie ze sobą więk­szego dyskom­fortu. Kole­jny zabieg można wykonać po upły­wie 1428 dni od pier­wszego zabiegu. Z każdym kole­jnym zabiegiem goje­nie skóry jest coraz krót­sze, a dolegli­wości po zabiegu łagodniejsze.

Ile czasu trwa zabieg ?

Czas trwa­nia zabiegu uza­leżniony jest od wielkości lec­zonej powierzchni. Z reguły zabieg trwa około 4560 minut. Należy wziąć pod uwagę, iż na 20 min przed zabiegiem na obszar pod­dawany ter­apii nakładane jest znieczu­le­nie w formie maści.

Jak szy­bko zobaczę efekty zabiegu ?

Efekty zabiegu widoczne są już po pier­wszym zabiegu. Kon­sek­wencją dzi­ała­nia urządzenia na skórę jest jej wyraźny wzrost napię­cia oraz wygładze­nie. Kuracja jest pro­gresy­wna, a efekty zabiegów naras­tają w cza­sie 1 - 3 miesięcy po ich wyko­na­niu. Wynika to z syn­tezy białka skóry, odbu­dowy komórkowej i remod­elingu kola­genu. Każdy kole­jny zabieg niesie za sobą poprawę gęs­tość skóry oraz nasila efekt jej liftingu. Syn­teza kola­genu i jego remod­el­ing trwa do 6 miesięcy od ostat­niego zabiegu. Efekty dzielą się w związku z tym na naty­ch­mi­as­towe – wygładze­nie i napię­cie skóry oraz dal­sze (pro­gresy­wne) – lift­ing skóry, poprawa owalu, wzrost gęs­tości skóry, redukcja zmarszczek, rozstępów i blizn.

Ilu zabiegów i w jakiej częs­totli­wości potrzeba dla uzyska­nia zad­owala­ją­cych efektów ?

Opty­malna kuracja obe­j­muje 35 sesji zabiegowych w odstę­pach co 25 tygodni.

Komu rekomen­dowana jest kuracja ?

Zabieg jest dedykowany dla pac­jen­tów w każdym wieku – dla każdego jed­nak dobier­ane są indy­wid­u­alne, opty­malne para­me­try zabiegu. Kuracja Magic RF jest szczegól­nie pole­cana pac­jen­tom z prob­le­mem posz­er­zonych porów, trądzikiem, fotouszkodzeni­ami, wiotkoś­cią skóry, zmarszczkami oraz defek­tami w postaci rozstępów. Ter­apia ta jest również skuteczna w przy­padku blizn, nieza­leżnie od ich pochodzenia potrądzikowych, chirur­gicznych, poura­zowych i innych.

Jakie są prze­ci­wwskaza­nia do przeprowadzenia zabiegu?

Prze­ci­wwskaza­ni­ami do zabiegu są przewlekłe choroby ogól­nous­tro­jowe, ciąża, skłon­ność do pow­stawa­nia blizn prze­ros­towych (keloidów) oraz akty­wne infekcje bak­teryjne, wiru­sowe i grzy­bicze na skórze. Należy także zachować szczególną ostrożność w przy­padku osób posi­ada­ją­cych met­alowe implanty. Prze­ci­wwskazaniem jest także: wszczepi­ony rozrusznik serca , pompa insuli­nowa, epilep­sja. Osoby ze skłon­noś­cią do opryszczki powinny na 24h przed zabiegiem zas­tosować dzi­ałanie profilaktyczne.

Gale­ria zdjęć: