enerpeelNOWA TECH­NOLO­GIA POZWALA­JĄCA OSIĄGNĄĆ LEP­SZE EFEKTY I MNIEJ STANÓW ZAPALNYCH !!!

Kwas pirogronowy należy do grupy alfa-​ktonokwasów. W naturze wys­tępuje w jabłkach, sfer­men­towanych owocach i occie.

50% kwas pirogronowy stosowany w nowej tech­nologii ENER­PEEL PA należy do kwasów średnio-​głębokich, co oznacza, że w dzi­ała­niu jest inten­sy­wniejszy od 70% kwasu glikolowego, a podobny w dzi­ała­niu do TCA. Jed­nak efekty uboczne, takie jak: zacz­er­wie­nie­nie, podrażnie­nie i piecze­nie wys­tępu­jące po ENER­PEEL PA są mniejsze.

Mech­a­nizm dzi­ała­nia ENER­PEEL PA:

 • zmniejsze­nie przyle­ga­nia pomiędzy korneocytami
 • szy­bka i głęboka pen­e­tracja w głąb skóry do mieszka włosowo-​łojowego:
  • dzi­ałanie komedolityczne
  • dzi­ałanie sebostaty­czne (redukcja łoju nawet do 75%)
 • dzi­ałanie przeciwbakteryjne
 • na poziomie skóry właś­ci­wej następuje sty­mu­lacja kola­genu i syn­teza glikoprotein

Wskaza­nia do zabiegu ENER­PEEL PA:

 • trądzik pospolity ‚zaskórnikowy, grudkowy
 • ubytki naskórkowe po trądziku ( tzw. blizny potrądzikowe)
 • foto­starze­nie
 • zaburzenia pig­men­tacji ( ostuda skóry, poza­palna hiperpigmentacja)
 • zmarszczki
 • bro­dawki płaskie
 • prze­rost łojowy

Częs­totli­wość zabiegu ENER­PEEL PA:

Aby osiągnąć pożą­dany rezul­tat kuracji, może być konieczne wyko­nanie serii zabiegów roz­ciąg­nię­tych w cza­sie. Liczba indy­wid­u­al­nych zabiegów, czas pomiędzy jed­nym, a drugim oraz całkow­ity czas trwa­nia cyklu jest obliczany i wyz­naczany przez kos­me­tologa /​lekarza.

Następstwa zabiegu ENER­PEEL PA:

 • rumień, obrzęk utrzy­mu­jący się od kilku minut– do kilku godzin
 • złuszczanie drobnopłatkowe ( do około 1014 dni)

PRO­FI­LAK­TYKA I POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU ENER­PEEL PA:

Po zakończe­niu kuracji beza­pela­cyjnie należy:

 • unikać ekspozy­cji na słońce i solar­ium i zawsze uży­wać odpowied­niej ochrony przed promieniowaniem słonecznym (fak­tor ochrony 50 + wg metody COLIPA),
 • w ramach pro­fi­lak­tyki stosować pro­dukty zdol­nego hamowa­nia pro­cesów biosyn­tezy melaniny,
 • do celów kuracji stosować pro­dukty popraw­ia­jące elasty­czność i poziom nawilżenia,
 • myć skórę pod­daną wcześniej kuracji niezwykle delikat­nie, unika­jąc jakiegokol­wiek tarcia,
 • nie uży­wać leków/​kos­me­tyków bez kon­sul­towa­nia tego wcześniej z lekarzem/​kos­me­tolo­giem.

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu ENER­PEEL PA:

 • obec­ność her­pes sim­plex na obszarze skóry, który ma być pod­dany kuracji,
 • przeprowad­zona w cza­sie ostat­nich 26 miesięcy oper­acja plas­ty­czna (pod­cią­ganie powiek, lift­ing oczu, lipo­sukcja) na obszarze skóry, który ma zostać pod­dany kuracji,
 • choroby immuno­supresyjne,
 • stosowana radioter­apia na obszarze skóry, która ma być pod­dana złuszcza­niu mogąca uniemożli­wić praw­idłową regen­er­ację skóry po zabiegu,
 • wys­tępu­jąca w rodzinie skłon­ność do bliznowace­nia lub/​i blizn hipertroficznych,
 • wys­tępu­jąca w rodzinie poza­palna hyperpigmentacja,
 • ciąża, karmie­nie piersią,
 • aler­gia oraz znana hiper­wrażli­wość na jeden lub więcej składników,
 • stosowanie Reac­cu­tane (w ciągu ostat­nich 6 miesięcy),
 • peel­ing mechan­iczny lub chemiczny w ciągu ostat­nich 2 tygodni na obszarze, który ma być pod­dany złuszczaniu,
 • opal­enizna (ok. 1 tygod­nia przed zabiegiem),
 • depilacja woskiem (ok. 2 tygod­nie przed zabiegiem),
 • gole­nie (u mężczyzn – co najm­niej 4 godziny przed zabiegiem),
 • inne prze­ci­wwskaza­nia medyczne.

Efekty uzyskane po serii zabiegów:

1-przed 1-po
przed po
1-przed 1-po
przed po
1-przed 1-po
przed po
1-przed 1-po
przed po