cosmelanNAJSKUTECZNIEJSZA KURACJA WYBIELAJĄCA

Zaw­iera czyn­niki roz­jaś­ni­a­jące o naty­ch­mi­as­towym dzi­ała­niu. Nie posi­ada sub­stancji o dzi­ała­niu ker­a­toli­ty­cznym. Kuracja jest bez­pieczna i odpowied­nia dla każdego foto­typu skóry.

Pole­camy zwłaszcza przy lecze­niu prze­bar­wień o podłożu hor­mon­al­nym (melasmy) !

W skład zestawu COS­ME­LAN wchodzą:

  • roztwór odtłuszcza­jący
  • maska w kremie COS­ME­LAN 1
  • krem depig­men­ta­cyjny COS­ME­LAN 2

Zabieg składa się z dwóch etapów:

1. W gabinecie medycznym:

Kos­me­tolog /​lekarz oczyszcza i odtłuszcza skórę, a następ­nie nakłada maskę Cos­me­lan 1, która przy­pom­ina w kolorze ciemny fluid.

2. W domu:

Pac­jent z nałożoną maską udaje się do domu i zmywa ją pod bieżącą wodą po około 35 godz­i­nach. Czas trzy­ma­nia maski usta­lany jest przez kosmetologa/​lekarza w zależności od foto­typu skóry pac­jenta. Następ­nie sto­suje się krem Cos­me­lan 2 przez 13 miesięcy od zabiegu wg. Schematu dobranego przez kosmetologa/​lekarza oraz spec­jalny krem łagodzący – Hydra Vital Fac­tor K.

Czyn­nikami akty­wnymi w preparat­ach Cos­me­lan są:

  • Kwas kojowy, kwas fitowy, arbu­tyna, palmi­tyn­ian retinolu, Wit. C, E, A, tyrosinol.

Pełen efekt widoczny jest po około 1 miesiącu.

Zas­tosowanie:

Preparat może być stosowany dla każdego rodzaju skóry i prze­bar­wień o podłożu hor­mon­al­nym ( melasma), skóry tłustej i mieszanej, ponieważ oprócz tego, że pozwala pozbyć się plam bar­wnikowych, reg­u­luje wydzielanie łoju, zwęża pory i dodaje skórze blasku.

Mech­a­nizm działania:

Sub­stancje wyko­rzysty­wane w zabiegu Cos­me­lan hamują tyrozy­nazę, kluc­zowy enzym w pro­ce­sie tworzenia bar­wnika (melaniny). Kilka sub­stancji obec­nych w Cos­me­lan dzi­ała przez blokowanie tego enzymu, lub nawet odwraca przemi­any meta­bol­iczne w łańcuchu.

Rezul­taty:

Stan skóry poprawia się już tydzień po rozpoczę­ciu kuracji. W zależności od typu skóry lecze­nie prze­b­iega z różną szy­bkoś­cią. W przy­padku ciem­nej skóry ( foto­typ IV i V ) plamy zaczy­nają znikać po 810 dni­ach. Osoby o jas­nej kar­nacji ( foto­typ I i II ) i foto­typ III – zanik plam jest obser­wowany między 821 dniem,

Stopień znika­nia plam:

W 99% przy­pad­ków inten­sy­wność zabar­wienia plam ulega redukcji o 95%. Pac­jent powinien mieć świado­mość, że choć prze­bar­wienia prak­ty­cznie znikają, może być widoczny cień w miejscu , gdzie poprzed­nio była zlokali­zowana zmi­ana bar­wnikowa. Jest to odczu­cie subiek­ty­wne. Jeżeli lecze­nie preparatem Cos­me­lan zostanie prz­er­wane, prze­bar­wienia mogą pojawić się ponownie, ponieważ ter­apia nie elimin­uje ten­dencji do hiper­pig­men­tacji, jedynie ją przerywa.

Efekty ter­apii Cosmelan:

cosmelan-1przed cosmelan-1po
przed po
cosmelan-2przed cosmelan-2po
przed po
cosmelan-3przed cosmelan-3po
przed po
cosmelan-4przed cosmelan-4po
przed po