logoBOTOXLIK­WIDACJA ZMARSZCZEK MIM­IC­ZNYCH, LECZE­NIE NAD­POTLI­WOŚCI

TOKSYNA BOT­U­LI­NOWASKUTECZNIE WYGŁADZA LINIE MIMIKI TWARZY I PRZY­WRACA JEJ MŁODOŚĆ I ŚWIEŻOŚĆ !!

Toksyna bot­u­li­nowa jest neu­ro­toksyną wyt­warzaną przez beztlenową pałeczkę Clostrid­ium bot­u­linum. Toksyna bot­u­li­nowa blokuje prze­chodze­nie bodźców z ner­wów do drob­nych mięśni twarzy związanych z lini­ami wyrazu twarzy. Zapo­b­iega skur­czowi tych mięśni a jed­nocześnie marszcze­niu i fał­dowa­niu się skóry prowadząc do rozluźnienia mięś­nia i zna­j­du­jącej się nad nim skóry. Przy­wróce­nie funkcji zakończeń ner­wowo mięśniowych zachodzi po około 48 miesią­cach z czym wiąże się efekt dzi­ała­nia toksyny. Toksyna dzi­ała jedynie w obrę­bie mięśni do których została wstrzyknięta, pod­czas gdy pozostałe mięśnie funkcjonują jak doty­chczas. W efek­cie wyraz twarzy nie zmienia się, nato­mi­ast znikają zmarszczki. Następst­wem leczenia nie jest zam­roże­nie mimiki twarzy.

botoxPreparat zaw­ier­a­jący jad kiełbasiany jest wstrzyki­wany przy uży­ciu jed­no­ra­zowej strzykawki, zaopa­tr­zonej w bardzo cienką igłę. Bardzo małą ilość preparatu roz­puszcza się w rozt­worze soli fizjo­log­icznej i bardzo pre­cyzyjnie wstrzykuje w kilka miejsc na twarzy. Ból związany ze wstrzyknię­ci­ami jest minimalny.

Wielu pac­jen­tów porównuje go do kilkusekun­dowego ugryzienia przez mrówkę. Zabieg nie wymaga znieczu­le­nia miejs­cowego a więc bezpośred­nio po nim można pod­jąć zwykłą akty­wność. Zabieg trwa około 15 minut w zależności od liczby lec­zonych miejsc. Bot­u­lina zaczyna dzi­ałać po 23 dni­ach od wstrzyknię­cia, a pełen efekt leczenia może być widoczny dopiero po 714 dniach.

Toksyna bot­u­li­nowa jest stosowana w usuwaniu:

  • zmarszczek między brwiami,
  • poziomych linii na czole,
  • kurzych łapek lub linii śmiechu między oczami.
  • lecze­niu nadpotliwości

Jest coraz powszech­niej stosowana w celu wygładzenia linii szyi oraz unoszenia brwi, co nadaje im młod­szy wygląd.

Rezul­taty:

Efekt leczenia utrzy­muje się przez około 48 miesięcy lub dłużej, w zależności od osoby. Może­cie Państwo reg­u­larnie pow­tarzać zabieg, zwięk­sza­jąc liczbę miejsc na twarzy obe­j­mowanych lecze­niem. Efekt leczenia zanika stop­niowo. Wstrzyknię­cia należy wykony­wać 23 krot­nie w ciągu roku. Bada­nia klin­iczne wykazują, że czas utrzymy­wa­nia się efek­tów leczenia wydłuża się co wiąże się z zmniejsze­niem częs­totli­wości kole­jnych wstrzyknięć bez zmniejszenia skuteczności terapii.

Sto­su­jąc bot­u­linę pac­jent traci przyzwycza­je­nie uży­wa­nia określonych mięśni mim­ic­znych i po zakończe­niu dzi­ała­nia toksyny efekt dzi­ała­nia toksyny może pozostać . Tak więc bot­u­lina ma znacze­nie prewen­cyjne w pow­stawa­niu zmarszczek mimicznych.

Prze­ci­wwskaza­nia:

  • choroby płytki nerwowo-​mięśniowej (mias­te­nia gravis, zespół Lam­berta Eatona),
  • aler­gia na albu­minę ludzką,
  • aler­gia na toksynę bot­u­li­nową typu A,
  • przyj­mowanie anty­bio­tyków aminoglikozydowych.

Preparaty bot­u­liny nie powinny być stosowane w okre­sie ciąży i karmienia pier­sią, ponieważ nie przeprowad­zono wystar­cza­jącej ilości badań, które potwierdz­iłyby brak wpływu leku na płód i mleko matki.
Bot­u­lina jest równie skuteczna u mężczyzn jak i u kobiet. Mężczyźni coraz częś­ciej decy­dują się na kurację, by wyglą­dać młodziej. Skuteczność w usuwa­niu linii zmartwienia powoduje, że metoda ta jest pop­u­larna wśród wielu biz­nes­menów, bo dodaje pewności siebie, co zwięk­sza sukcesy np. w negocjacjach.

Efekty po poda­niu Botoxu:

1-przed 1-po
Przed po 2 tygodniach
2-przed 2-po
Przed po 2 tygodniach
3-przed 3-po
Przed po 2 tygodniach
4-przed 4-po
Przed zabiegiem poda­nia Botoxu Po 14 dni­ach od poda­nia Botoxu