Reg­u­lamin Pro­gramu Lojal­noś­ciowego dla Klien­tów Image.

Tekst jed­no­lity obow­iązu­jący od dnia 1 kwiet­nia 2011 r

§ 1
DEFINICJE
 1. Karta stałego klienta – karta z kodem kreskowym i przyp­isanym numerem, służąca do nal­icza­nia i ode­j­mowa­nia Punk­tów Pre­miowych oraz do odbiera­nia nagród.
 2. Kat­a­log Nagród – pub­likacja zaw­ier­a­jąca zbiór nagród ofer­owanych w Programie.
 3. Konto Punk­towe Klienta – konto w sys­temie infor­maty­cznym, na którym zbier­ane są Punkty Premiowe.
 4. Nagroda – nagroda ofer­owana w Kat­a­logu Nagród za określoną ilość Punk­tów Premiowych.
 5. Punkty Pre­miowe – punkty przyz­nawane za zaku­pi­one w IMAGE pro­dukty i usługi.
 6. Klient – osoba fizy­czna, która otrzy­mała Kartę Stałego Klienta upraw­ni­a­jąca do zbiera­nia Punk­tów Premiowych.
 7. Orga­ni­za­tor – Insty­tut Kos­me­tologii Medy­cyny Este­ty­cznej IMAGE; Al. 1-​go Maja 39 ; 62510 Konin.

§ 2
WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Reg­u­lamin określa zasady, zakres i warunki uczest­nictwa Klien­tów w Pro­gramie lojal­noś­ciowym IMAGE.
 2. Pro­gram skierowany jest do Klien­tów IMAGE , którzy uczest­niczą w Pro­gramie Lojal­noś­ciowym na pod­stawie przys­tąpi­enia do niego.
 3. W ramach pro­gramu lojal­noś­ciowego Klienci dokonu­jący zakupów usług, bądź kos­me­tyków w Image otrzy­mują Kartę Stałego Klienta, upraw­ni­a­jącą do zbiera­nia Punk­tów Pre­miowych, uzyski­wanych w zamian za dokony­wane transakcje.
 4. Zniżki i pro­mocje skierowane dla posi­adacza Karty , nie łączą się z innymi pro­moc­jami pro­ponowanymi przez IMAGE.
§ 3
OTRZYMY­WANIE KARTY, REJES­TRACJA W PRO­GRAMIE ORAZ ZASADY PRZYJ­MOWA­NIA PUNKTÓW
 1. Klient dokonu­jący zakupu usług lub kos­me­tyków w IMAGE ma prawo otrzymy­wać Kartę Stałego Klienta po wypełnie­niu danych osobowych i pod­pisa­niu zgody na ich przetwarzanie zgod­nie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozy­cja 883).
 2. W raz z Kartą Stałego Klienta Klient otrzy­muje w IMAGE do wglądu Reg­u­lamin Pro­gramu Lojal­noś­ciowego dla Klienta. Przyję­cie przez Klienta Karty Stałego Klienta oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Pro­gramu Lojalnościowego.
 3. Karta Stałego Klienta jest kartą na okazi­ciela. Karta nie jest kartą kredy­tową, banko­ma­tową ani kartą płatniczą.
 4. Karta Stałego Klienta zaw­iera Kod Kreskowy oraz przyp­isany do niego numer prze­chowywany w sys­temie infor­maty­cznym IMAGE.
 5. Aktywacja Karty Stałego Klienta następuje z chwilą doko­na­nia pier­wszej transakcji z jej użyciem.
 6. Uży­cie Karty Stałego Klienta przy doko­na­niu transakcji w Image, nieza­leżnie od formy płat­ności, skutkuje nal­icze­niem i przyp­isaniem do Konta Punk­towego Klienta odpowied­niej ilości Punk­tów Pre­miowych, których liczba uza­leżniona jest od rodzaju wykony­wanej usługi i od kwoty transakcji.
 7. Nal­iczanie Punk­tów Pre­miowych jest możliwe wyłącznie po okaza­niu Karty Stałego Klienta i przy doko­na­niu transakcji tj. bezpośred­nio po doko­na­niu zapłaty daną usługę , towar. Nie ma możli­wości nal­icza­nia Punk­tów Pre­miowych w późniejszym cza­sie. Wyjątek stanowi awaria urządzeń, które uniemożli­wiły nal­iczanie Punk­tów Pre­miowych przy dokony­wa­niu transakcji.
 8. Przy nal­icza­niu Punk­tów Pre­miowych przyj­muje się następu­jącą zasadę:
  • W przy­padku naby­cia przez klienta towarów lub usług, klient zyskuje prawo do nal­icza­nia Punk­tów Pre­miowych.
   Po spełnie­niu min­i­mum zakupowego, każde:
   • 1 zł brutto wydane na zakup usługi w Insty­tu­cie Image z dzi­ału Medi Cos­met­ica i Medi SPA skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Premiowego.
   • 2 zł brutto wydane na zakup kos­me­tyków w Insty­tu­cie Image skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Premiowego
   • 3 zł brutto wydane na zakup usługi w Insty­tu­cie Image z dzi­ału Medi Estet­ica skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Pre­miowego ( * zabiegi Resty­lane, Botox, Mezoter­apia igłowa nie podle­gają pro­mocji i nie nal­icza się za wyko­nanie tych usług Punk­tów Premiowych)
 9. IMAGE zas­trzega sobie prawo unieważnienia odpowied­niej ilości Punk­tów Pre­miowych z danego Konta Punk­towego Klienta , jeżeli zostanie upraw­dopodob­nione, że Punkty zostały przyz­nane przez pomyłkę lub bez naby­cia towarów, usług w Image.
 10. Punkty Pre­miowe zgro­mad­zone w odpowied­niej ilości na kon­cie Punk­towym Pac­jenta upoważ­ni­ają do ich wymi­any na Nagrodę ofer­owaną spośród Nagród ofer­owanych w Kat­a­logu Nagród Pro­gramu, ważnym na dzień odbioru Nagrody.
 11. Kat­a­log Nagród Pro­gramu zaw­iera nagrody uporząd­kowane wg. ich wartości odpowiada­jącej ilości Punk­tów Premiowych.
 12. Wygląd nagród OFER­OWANYCH W Kat­a­logu Nagród Pro­gramu może odb­ie­gać od rzeczywistości.
 13. Doko­nanie wyboru Nagrody w ramach zgro­mad­zonych na Kon­cie Punk­towym – Punk­tów Pre­miowych, powoduje odję­cie z salda punk­towego klienta takiej ilości Punk­tów Pre­miowych, jaka jest przyp­isana do wybranej nagrody z Kat­a­logu Nagród Pro­gramu. Odbiór Nagrody Klient kwituje włas­noręcznym pod­pisem na Potwierdze­niu Odbioru Nagrody.
 14. Punkty zebrane przez Klien­tów na Kon­cie Punk­towym są ważne bezter­mi­nowo z wyjątkiem § 5 pkt. 1 niniejszego Reg­u­laminu. IMAGE nie ponosi odpowiedzial­ności za umor­zone Punkty Premiowe.
 15. W przy­padku zagu­bi­enia , bądź zniszczenia Karty Stałego Klienta IMAGE nie wydaje się jej dup­likatu. Klient może jed­nak po raz kole­jny otrzy­mać nową kartę o nowym numerze.
§ 4
WYDAWANIE NAGRÓD
 1. Klient, po zgro­madze­niu na Kon­cie Punk­towym odpowied­niej ilości Punk­tów Pre­miowych, jest upoważniony do doko­na­nia ich wymi­any na jedną z Nagród z Kat­a­logu Nagród Programu.
 2. Wymi­ana zgro­mad­zonych Punk­tów Pre­miowych odbywa się w Insty­tu­cie Image.
 3. Objęte pro­gramem Punkty Pre­miowe nie mają wartości mate­ri­al­nej, w szczegól­ności Klient nie może otrzy­mać w zamian za Punkty Pre­miowe ekwi­wa­lentu pieniężnego. Nie ma też możli­wości przekazy­wa­nia Punk­tów Pre­miowych pomiędzy poszczegól­nymi Kon­tami Punk­towymi Klien­tów. Punkty nie mogą być wymieni­ane na Nagrody w połącze­niu z dopłatą w gotówce lub kartą.
 4. W celu ode­bra­nia nagrody Klient okazuje Kartę Stałego Klienta, a pra­cownik IMAGE po zwery­fikowa­niu salda Punk­tów Pre­miowych ode­j­muje odpowied­nią ilość Punk­tów Pre­miowych, odpowiada­jącą wartości wybranej przez Klienta Nagrody.
 5. Ode­branej nagrody nie można zwró­cić, ani wymienić na inną. W razie rezy­gnacji z ode­branej ( zamówionej) Nagrody IMAGE nie dokonuje zwrotów Punk­tów Pre­miowych odję­tych z Konta Punk­towego Klienta z tytułu wydanej (zamówionej) Nagrody.
 6. IMAGE zas­trzega sobie prawo do zmi­any, rozsz­erzenia bądź zwęże­nia Kat­a­logu Nagród.
 7. Nagrody rzec­zowe otrzy­mane prze Klienta stanowią nagrody związane ze sprzedażą pre­miową w rozu­mie­niu art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy­cznych ( Dz. U. 00.14.176 ze zm.) – dalej: u.p.d.o.f.
 8. W przy­padku, gdy wartość Nagród wydanych Klien­towi jed­no­ra­zowo przekracza wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f ( zgod­nie z brzmie­niem u.p.d.o.f. na dzień sporządzenia Reg­u­laminu – 760 pln) , Klient zobow­iązany jest do zapłaty zrycza­ł­towanego podatku w wysokości 10 % wartości Nagrody.
§ 5
ZAKOŃCZE­NIE PROGRAMU
 1. Pro­gram obow­iązuje przez czas nieokreślony, do czasu jego zakończenia przez IMAGE. W przy­padku zakończenia Pro­gramu przez IMAGE, Punkty Pre­miowe zgro­mad­zone na Kon­tach Punk­towych Klienta z dniem zakończenia Pro­gramu zostają umor­zone. Za umor­zone Punkty Pre­miowe Klien­towi nie przysługują w sto­sunku do IMAGE żadne roszczenia.
 2. Klient może w każdej chwili zrezyg­nować z udzi­ału w Pro­gramie bez poda­nia przyczyny.
 3. Image zas­trzega sobie prawo zmian niniejszego Reg­u­laminu w każdym cza­sie trwa­nia Pro­gramu. O zmi­anie w Reg­u­laminie Klienci zostaną każ­do­ra­zowo powiadomieni za pomocą ogłoszenia w lokalu IMAGE.
 4. Niniejszy Reg­u­lamin wchodzi w Zycie z dniem 01.04.2011.
 5. W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym Reg­u­laminem sto­suje się odpowied­nie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Reg­u­lamin dostępny jest w siedz­i­bie IMAGE.