naliczaniePro­gram lojal­noś­ciowy pole­ga­jący na uzyska­niu przez klienta karty stałego klienta przy­porząd­kowanej do konkret­nej osoby i gabi­netu, w którym została wydana.

W momen­cie wykony­wa­nia zabiegów zostaje ona doład­owana iloś­cią Punk­tów Pre­miowych odpowiada­ją­cych kwocie zabiegu.

Przy nal­icza­niu Punk­tów Pre­miowych przyj­muje się następu­jącą zasadę:

1. W przy­padku naby­cia przez klienta towarów lub usług, klient zyskuje prawo do nal­icza­nia Punk­tów Premiowych.

2. Po zakupi­e­niu towaru lub usługi, każde:

  • 1 zł brutto wydane na zakup usługi w Insty­tu­cie Image z dzi­ału Medi Cos­met­ica i Medi SPA skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Premiowego.

Przykład:
Wyko­nanie dowol­nego zabiegu o wartości 95 zł = wartości doład­owa­nia karty : 95 Punk­tów Premiowych

  • 2 zł brutto wydane na zakup kos­me­tyków w Insty­tu­cie Image skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Premiowego

Przykład:
Zakup kos­me­tyku o wartości 200 zł = Wartości doład­owa­nia karty : 100 Punk­tów Premiowych

  • 3 zł brutto wydane na zakup usługi w Insty­tu­cie Image z dzi­ału Medi Estet­ica skutkuje nal­iczaniem 1 Punktu Pre­miowego ( * zabiegi Resty­lane, Botox, Mezoter­apia igłowa nie podle­gają pro­mocji i nie nal­icza się za wyko­nanie tych usług Punk­tów Premiowych)

Przykład:
Wyko­nanie dowol­nego zabiegu o wartości 300 zł = wartości doład­owa­nia karty : 100 Punk­tów Premiowych

UWAGA !

PRO­MOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ !

3. Zdobyte punkty można wymieniać na nagrody.

Szczegółowa lista nagród dostępna jest w Insty­tu­cie Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej IMAGE oraz na stronie inter­ne­towej: www​.insty​tu​tim​age​.pl