karta stalego klienta

Karta Stałego Klienta przy­porząd­kowana jest do konkret­nej osoby i gabi­netu, w którym została wydana.

W momen­cie wykony­wa­nia zabiegów zostaje ona doład­owana iloś­cią Punk­tów Pre­miowych odpowiada­ją­cych kwocie zabiegu (patrz: Nal­iczanie punk­tów).

Zdobyte punkty pre­miowe można wymieniać na nagrody (patrz : Kat­a­log nagród).

Nal­iczanie punktów Lista nagród Reg­u­lamin